Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Žiadosť o odkúpenie podielu na zastavanom pozemku pod bytovým domom

Typ: Správa majetku, byty a nebytové priestory

Popis

  • k Žiadosti o odkúpenie podielu na zastavanom pozemku pod bytovým domom je potrebné priložiť fotokópiu prvej strany zmluvy o prevode vlastníctva bytu, resp. rozhodnutie Okresného úradu v Poprade, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
  • Žiadosť o odkúpenie podielu na zastavanom pozemku pod bytovým domom musí byť podpísaná žiadateľom, podpis nie je potrebné úradne overovať
  • Žiadosť sa podáva za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou. Preto sa na prevod pozemku zastavaného stavbou do vlastníctva vlastníkov bytov v bytovom dome vzťahuje výnimka z režimu vytvorenia súťažného a trhového prostredia.

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Súvisiaca legislatíva

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Zákon o majetku obcí

Občiansky zákonník

Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Poprad

Súvisiaci obsah

Prílohy

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.