Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Žiadosť o povolenie dopravného značenia (trvalé, dočasné)

Typ: Doprava

Popis

  • Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy na základe § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Obce na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách určujú použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská.
  • Cestný správny orgán a obec určujú používanie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade.
  • Dopravné značenie sa riadi vyhláškou č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení v znení neskorších predpisov

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Poplatky

  • za vydanie tohto povolenia sa správny poplatok nevyberá
  • lehota na vybavenie žiadosti po jej doručení spolu s potrebnými prílohami do podateľne MsÚ Poprad alebo do elektronickej schránky MsÚ je 30 dní

Súvisiaca legislatíva

Súvisiaca legislatíva

Súvisiaci obsah

Prílohy

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.