Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej cesty na susednú nehnuteľnosť

Typ: Doprava

Popis

 • Povolenia na zriadenie vjazdu z miestnej cesty na susedné nehnuteľnosti sa riadi § 3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon).
 • O pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty alebo miestnej cesty na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z cesty alebo miestnej cesty na susedné nehnuteľnosti rozhoduje s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť premávky na nej príslušný cestný správny orgán.
 • Cestný správny orgán pri povolení rozhoduje na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade.
 • Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych ciest a účelových ciest vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy na základe § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.

Prílohy k žiadosti:

 • projektovú dokumentáciu odsúhlasenú Správou mestských komunikácií Poprad a Okresným dopravným inšpektorátom v Poprade
 • súhlasné stanovisko Správy mestských komunikácií Poprad a Okresného dopravného inšpektorátom v Poprade k zriadeniu vjazdu,
 • zakreslené a príslušnými správcami potvrdené trasy podzemných inžinierskych sietí (diaľkový kábel, telefón, el. káble, verejné osvetlenie, vodovod, plynovod, kanalizácia, teplovod, káble svetelnej signalizácie v blízkosti križovatiek, káble ŽSR v blízkostí tratí ŽSR)
 • doklad o zaplatení správneho poplatku

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Poplatky

 • výška správneho poplatku je 30 EUR v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • pri žiadosti podanej elektronicky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (nie prostredníctvom e-mailovej pošty) je sadzba poplatku 50% z poplatku určeného podľa sadzobníka, v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur, ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe
 • spôsob úhrady: hotovosťou v pokladni MsÚ Poprad alebo bezhotovostným prevodom s variabilným symbolom 12
 • lehota na vybavenie žiadosti po jej doručení spolu s potrebnými prílohami do podateľne MsÚ Poprad alebo do elektronickej schránky MsÚ Poprad je stanovená podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

Súvisiaca legislatíva

Súvisiaca legislatíva

Súvisiaci obsah

Prílohy

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.