Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Žiadosť o povolenie uzávierky miestnej komunikácie (čiastočná, úplná)

Typ: Doprava

Popis

  • Povolenie uzávierky miestnej komunikácie sa riadi § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon). Premávka na miestnych komunikáciách sa môže na určitý čas čiastočne alebo úplne uzatvoriť, prípadne sa môže nariadiť obchádzka alebo odklon, ak to vyžadujú nevyhnutné verejné záujmy, najmä záujmy bezpečnosti dopravy alebo záujmy stavby, údržby alebo ochrany diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie. O uzávierke, obchádzke a odklone rozhoduje cestný správny orgán na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov. Užívatelia miestnej komunikácie nemajú nárok na náhradu prípadných vyšších nákladov, ktoré im vzniknú v dôsledku uzávierky, obchádzky alebo odklonu. Cestný správny orgán je však povinný postarať sa o to, aby uzávierka, obchádzka alebo odklon boli vždy obmedzené, ak možno na najkratší čas, a aby boli riadne technicky zabezpečené a čo najvýhodnejšie.
  • Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy na základe § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Poplatky

  • výška správneho poplatku je 70 EUR v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, výška poplatku je posudzovaná individuálne a závisí od rozsahu
  • pri žiadosti podanej elektronicky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (nie prostredníctvom e-mailovej pošty) je sadzba poplatku 50% z poplatku určeného podľa sadzobníka, v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur, ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe
  • spôsob úhrady: hotovosťou v pokladni MsÚ Poprad alebo bezhotovostným prevodom s variabilným symbolom 12
  • lehota na vybavenie žiadosti po jej doručení spolu s potrebnými prílohami do podateľne MsÚ Poprad alebo do elektronickej schránky MsÚ je 30 dní

Súvisiaca legislatíva

Súvisiaca legislatíva

Súvisiaci obsah

Prílohy

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.