Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pre vozidlo prepravujúce fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím

Typ: Doprava

Popis

  • Vyhradenie parkovacieho miesta sa riadi § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnení (cestný zákon) a Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 6/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v znení neskorších zmien a doplnkov. Obce na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách určujú použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská.
  • Cestný správny orgán a obec určujú používanie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov.
  • Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy na základe § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
  • Dopravné značenie sa riadi vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení v znení neskorších predpisov.

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Súvisiaca legislatíva

Súvisiaca legislatíva

Súvisiaci obsah

Prílohy

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.