Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej cesty / verejnej účelovej cesty usporiadateľské akcie, automobilové preteky, umiestnenie VOK, lešenia na miestnych cestách / verejných účelových cestách atď.)

Typ: Doprava

Popis

  • Povolenie na zvláštne užívanie sa riadi § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon). Na zvláštne užívanie miestnych ciest a verejných účelových ciest je potrebné povolenie cestného správneho orgánu vydaného na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade. Cestný správny orgán môže v povolení určiť podmienky na zvláštne užívanie a pre ich nesplnenie môže udelené povolenie zrušiť. Zvláštne užívanie sa povoľuje na dobu určitú, ak u užívateľa trvajú dôvody, pre ktoré bolo povolenie udelené. Pri zmene užívateľa, podmienok užívania alebo pri inej zmene je potrebné požiadať o nové povolenie alebo o zmenu povolenia. Povolenie cestného správneho orgánu na účely konania automobilových pretekov je možné vydať len po predložení kladného stanoviska od príslušného národného orgánu Medzinárodnej organizácie automobilov (FIA) alebo príslušného národného orgánu Medzinárodnej organizácie motocyklov (FIM).
  • Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych ciest a účelových ciest vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy na základe § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.

Prílohy:

  • situačný náčrt miesta konania akcie, umiestnenia VOK, projekt automobilových pretekov a pod.
  • doklad o zaplatení správneho poplatku
  • vyjadrenie Okresného inšpektorátu v Poprade a správcu pozemnej komunikácie
  • v prípade, že je iný žiadateľ a iný stavebník doklad právneho vzťahu (splnomocnenie, zmluva, atď.)

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Poplatky

  • výška správneho poplatku je podľa položky 82 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 80 EUR, pričom v zmysle tohto zákona správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť poplatok podľa tejto položky o 50% alebo o 100%. V závislosti od rozsahu a doby užívania pozemnej komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok podľa tejto položky o 50%, o 100% alebo o 200%
  • pri žiadosti podanej elektronicky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (nie prostredníctvom e-mailovej pošty) je sadzba poplatku 50% z poplatku určeného podľa sadzobníka, v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur, ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe
  • spôsob úhrady: hotovosťou v pokladni MsÚ Poprad alebo bezhotovostným prevodom s variabilným symbolom 24
  • lehota na vybavenie žiadosti po jej doručení spolu s potrebnými prílohami do podateľne MsÚ Poprad alebo do elektronickej schránky MsÚ Poprad je stanovená podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

Súvisiaca legislatíva

Súvisiaca legislatíva

Súvisiaci obsah

Prílohy

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.