Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Daň za ubytovanie

Typ: Dane a poplatky

Popis

  • Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.
  • Platiteľ dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
  • Sadzba dane je 1,50 € na osobu a prenocovanie.
  • Platiteľ dane, fyzická alebo právnická osoba, je povinná správcovi dane písomne oznámiť vznik alebo zánik činnosti prevádzky ubytovacieho zariadenia do 30 dní od vzniku alebo zániku činnosti a to na predpísanom tlačive, ktoré je k dispozícii na mestskom úrade a na webovom sídle mesta.
  • Správca dane po splnení oznamovacej povinnosti oznámi platiteľovi dane evidenčné číslo, ktoré je platiteľ dane povinný uvádzať na všetkých dokladoch vydávaných pre účely dane za ubytovanie a taktiež ako variabilný symbol v tvare „203xxxxxxx“, kde x je pridelené evidenčné číslo.
  • Platiteľ dane je povinný vybratú daň odvádzať správcovi dane do 15 dní nasledujúceho mesiaca bez vyrubenia a súčasne predložiť vyplnené hlásenie o počte prechodne ubytovaných fyzických osôb za každé ubytovacie zariadenie na území mesta na samostatnom tlačive. Vyplnené hlásenie o počte prechodne ubytovaných osôb je platiteľ dane povinný predložiť aj v prípade, že v sledovanom období odplatné prechodné ubytovanie neposkytoval.
  • Zariadenie, v ktorom sa poskytuje odplatné prechodné ubytovanie, označí jeho prevádzkovateľ registračnou tabuľkou. Registračná tabuľka sa umiestni na viditeľnom mieste ubytovacieho zariadenia, napr. vedľa orientačného čísla. 
  • Ubytovacie zariadenie, ktorým je byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely, bude označené registračnou tabuľkou umiestnenou na viditeľnom mieste pri vstupe do bytu a nálepkou, ktorou bude označená schránka prevádzkovateľa zariadenia. Registračnú tabuľku a nálepku si prevádzkovateľ zariadenia prevezme v sídle správcu dane a umiestni ju podľa ods. 5  tohto ustanovenia do 15 dní od jej prevzatia.

Súvisiaca legislatíva

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Súvisiaci obsah

Prílohy

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.