Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Daň za predajné automaty

Typ: Dane a poplatky

Popis

 • Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
 • Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
 • Základom dane je počet predajných automatov.
 • Sadzba dane je 400,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.
 • Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal   prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.
 • Daňovník je povinný na účely dane viesť písomnú alebo elektronickú evidenciu o počte prevádzkovaných predajných automatov. Evidencia prevádzkovaných automatov musí obsahovať:
  • obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO
  • miesto umiestnenia predajného automatu,
  • výrobné číslo predajného automatu,
  • druh, typ a názov predajného automatu,
  • deň začatia prevádzkovania predajného automatu,
  • deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu.
 • Daň za predajné automaty sa vyrubuje spoločným rozhodnutím.

Súvisiaca legislatíva

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Súvisiaci obsah

Prílohy

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.