Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Projekty podporované z Fondu sociálneho rozvoja

Fond sociálneho rozvoja

Logo FSR

Fond sociálneho rozvoja (FSR) bol vytvorený na podporu projektov, ktoré otvárajú cestu do spoločnosti ľuďom vytlačeným na jej okraj. Jeho úlohou je efektívne sprostredkovať pomoc tam, kde je jej najviac treba: nezamestnaným, zdravotne postihnutým, Rómom, prisťahovalcom, bezdomovcom, ženám po materskej dovolenke, mladým predčasne opúšťajúcim školy, ženám v domácnosti, väzňom, ktorí práve skončili výkon trestu. Plnením tejto úlohy prispieva FSR k odstraňovaniu chudoby a k zvyšovaniu zamestnanosti na Slovensku.

Projekty sprostredkované FSR sú financované z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

Európsky sociálny fond

Logo ESF
Európsky sociálny fond podporuje aktivity, ktoré rozvíjajú ľudský potenciál a vytvárajú podmienky na zvýšenie zamestnanosti. Pomáha zvyšovať kvalifikáciu uchádzačov o zamestnanie, zamestnancom a podnikom vyrovnať sa s novými požiadavkami v profesiách. Podporuje pracovné začlenenie sa mladých ľudí a osôb vracajúcich sa na trh práce a pomáha vytvárať nové pracovné príležitosti najmä pre znevýhodnené skupiny. Nenávratné finančné príspevky z ESF sú určené mestám, obciam, miestnej samospráve, orgánom štátnej správy, vzdelávacím inštitúciám, neziskovým organizáciám, podnikom a živnostníkom.
Európsky sociálny fond bol zriadený v roku 1957 Rímskou zmluvou o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Je najstarší zo všetkých štrukturálnych fondov. Investuje už takmer 50 rokov finančné prostriedky do programov, ktoré prispievajú aj k zvýšeniu odbornosti ľudí a rozvoju ich pracovného potenciálu. Slovenská republika začala čerpať finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu v roku 2004.
Európsky sociálny fond podporuje a dopĺňa činnosti členských štátov súvisice so sociálnou inklúziou, nediskrimináciou, podporou rovnosti príležitostí, so vzdelávaním a odbornou prípravou.

1. Výzva FSR/2004/01

na predkladanie projektov v rámci programu: Zvýšenie zamestnateľnosti skupín postihnutých a ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom partnerstiev sociálnej inklúzie. V rámci tohto programu Témy 2) Podpora mikroprojektov bola Mestu Poprad pridelená finančná podpora vo výške 25 259,58 EUR / 760 970,- Sk na zrealizovanie projektu „Sociálne služby ako faktor zlepšenia kvality života“, č. projektu FSR/2004/02-1-K2-PP009. Vlastné zdroje Mesta Poprad boli vo výške 27 808 EUR / 837 745 Sk.
Hlavný cieľ projektu: Rozšíriť sociálne služby zamerané na zlepšenie kvality života marginalizovaných skupín s dôrazom na vytvorenie podmienok ich sociálneho a spoločenského zapojenia.
Obdobie realizácie projektu: január 2005 - december 2006

2. Výzva FSR/2004/02

na predkladanie projektov v rámci programu: Rozvoj lokálnej infraštruktúry. V rámci tohto programu Témy č. 2) Podpora a rozvoj komunitných služieb a sociálnej starostlivosti pre marginalizované skupiny obyvateľstva bola Mestu Poprad pridelená finančná podpora vo výške 24 084,15 EUR / 725 559,- Sk na realizáciu projektu „Rekonštrukcia priestorov za účelom poskytovania sociálnych služieb“, č. projektu FSR/2004/02-1-K3-PP001. Finančná spoluúčasť Mesta Poprad v rámci projektu predstavovala sumu vo výške 2 340 EUR /
70 497 Sk. Mesto do projektu prispelo aj vlastným vkladom mimo projektu vo výške
8 475,17 EUR / 255 323 Sk.
Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb prostredníctvom rekonštrukcie priestorov budovy za účelom rozšírenia kapacity nocľahárne, zriadenia komunitného centra, výdajne stravy, práčovne a strediska osobnej hygieny.
Obdobie realizácie projektu: jún 2005

3. Výzva FSR/2006/02

na predkladanie projektov v rámci programu: Rozvoj lokálnej infraštruktúry. V rámci tohto programu Mesto Poprad získalo finančné prostriedky vo výške 14 937,66 EUR / 450 012 Sk na realizáciu projektu s názvom „Rekonštrukcia Zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia“. Finančná spoluúčasť Mesta Poprad predstavovala 1 198,30 EUR/ 36 100 Sk. Okrem povinnej finančnej spoluúčasti Mesto Poprad do projektu zainvestovalo sumou 8 055 EUR / 242 688 Sk.
Hlavný cieľ projektu: Rozšíriť možnosti poskytovania sociálnych služieb zameraných na zlepšenie kvality života marginalizovaných skupín s dôrazom na vytvorenie podmienok ich sociálneho a spoločenského zapojenia a vytvoriť podmienky na efektívne využívanie voľnočasových aktivít a na spoločné stretávanie sa rómskej komunity.
Obdobie realizácie projektu: júl 2006 - október 2006

4. Program podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce v obciach

Do programu sa Mesto Poprad zapojilo podaním projektu s názvom „Komunita bez bariér“, ktorý bol podporený sumou vo výške 85 895 EUR / 2 587 674,– Sk.
Hlavný cieľ projektu: Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, predchádzanie prehlbovania a opakovania porúch psychického a sociálneho vývinu a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov u cieľovej skupiny. V rámci tohto programu Mesto Poprad vytvorilo pracovné miesta pre 3 komunitných sociálnych pracovníkov a 2 asistentov komunitného sociálneho pracovníka.
Obdobie realizácie projektu: júl 2005 - marec 2008

5. Výzva OP ZASI – FSR – 2007/2.1/01

v rámci prioritnej osi č. 2 Podpora sociálnej inklúzie a opatrenia č. 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity bol realizovaný projekt s názvom Terénna sociálna práca - nástroj intervencie, motivácie a mobilizácie klienta. Projekt bol podporený vo výške 89 856,30 EUR / 2 707 010,75 Sk. Mesto Poprad do realizácie projektu prispelo finančnou spoluúčasťou vo výške 142 475 Sk.

Hlavný cieľ projektu: Prostredníctvom terénnej sociálnej práce a komunitnej sociálnej práce zvýšiť vzdelanostnú úroveň, zamestnanosť a zamestnateľnosť cieľovej skupiny, a tým znížiť mieru rizika chudoby, prispieť k redukcii sociálno-patologických javov, k zlepšeniu hygieny a zdravotného stavu cieľovej skupiny, zlepšiť kvalitu života občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.

Špecifické ciele projektu: zlepšenie kvality života marginalizovaných skupín; predchádzanie vzniku sociálnopatologických javov, efektívne využívanie voľného času; uľahčenie prístupu na trh práce; rozvoj a podpora fungovania základných funkcií rodiny, prirodzeného prostredia, podpora plnenia rodičovských práv a povinností; účelné hospodárenie s DHN a príspevkami k DHN a štátnymi dávkami, predchádzanie úžere; podpora pozitív marginalizovaných skupín a ich prezentácia na verejnosti za účelom zlepšenia vzťahov majority a minority; decentralizácia formálnych služieb soc. pomoci - komunitné centrum v lokalite s koncentráciou; zapojiť prirodzené autority komunity do procesu vzdelávania - sociálne podniky; vytvorenie siete vzájomnej pomoci, zapojenie dobrovoľníctva do komunitnej sociálnej práce prostredníctvom OZ Korene a dobrovoľníkov; supervízne programy; podpora vzdelávania zamestnancov zameraného na zvýšenie kvalifikácie v oblasti sociálnych služieb.

Cieľová skupina/užívatelia výsledkov projektu:

  1. A.Primárna: marginalizovaná rómska komunita; deti a mládež vystavená sociálno- patologickým javom; občania bez prístrešia; seniori-občania s nepriaznivým zdravotným stavom
  2. Sekundárna: majoritná časť obyvateľstva

V rámci tohto projektu Mesto Poprad zamestnávalo 5 terénnych sociálnych pracovníkov. Do realizácie aktivít projektu bolo zapojených celkovo 4 040 osôb z cieľovej skupiny, z toho 1 600 mužov a 2 440 žien. Služby terénnych sociálnych pracovníkov zamerané na sociálnu prácu v komunitách využilo 3 450 osôb z cieľovej skupiny počas celého obdobia trvania realizácie projektu. Obdobie realizácie projektu: apríl 2008 - marec 2010.

Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

6. Výzva OP ZASI – FSR – 2009/2.1/09

V rámci prioritnej osi č. 2 Podpora sociálnej inklúzie a opatrenia č. 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity bol schválený projekt s názvom Komunitná sociálna práca. Projekt bol podporený vo výške 64 364,40 EUR. Finančná spoluúčasť mesta Poprad v rámci tohto projektu je vo výške 3 387,60 EUR.
Obdobie realizácie projektu: október 2010 - september 2012.

Hlavný cieľ projektu: Uľahčiť integráciu cieľovej skupiny na trh práce a do majoritnej spoločnosti zlepšiť kvalitu života cieľovej skupiny a predchádzanie sociálnej exklúzii.

Špecifický cieľ projektu 1 Integrácia cieľovej skupiny s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci.
Špecifický cieľ projektu 2 Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí, predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov.
Špecifický cieľ projektu 3 Senzibilizácia miestnej majority.
Špecifický cieľ projektu 4 Zníženie sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej sociálnej práce v prirodzenom rodinnom, otvorenom prostredí.
Špecifický cieľ projektu 5 Zvýšenie aktivity cieľovej skupiny a podpora preberania zodpovednosti za riešenie svojej situácie.


Cieľová skupina/užívatelia výsledkov projektu:

  • obyvatelia separovaných a segregovaných rómskych komunít;
  • rizikové skupiny detí a mládeže;
  • bezdomovci;
  • občania s ťažkým zdravotným postihnutím, občania s nepriaznivým zdravotným stavom, seniori, starí a osamelí ľudia odkázaní na pomoc.

V rámci tohto projektu Mesto Poprad vytvorilo 5 pracovných miest na pozíciu sociálneho pracovníka v komunitách. Z tohto počtu 2 pracovné miesta v plnej miere financuje z vlastných zdrojov.

Tento projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Mesto a jeho samospráva

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.