Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Rady a informácie pre občanov

Niekoľko rád ako sa má občan správať v prípade, že....

 • občanovi je doručené predvolanie k podaniu vysvetlenia za účelom objasnenia priestupku na mestskú políciu
  Na toto predvolanie je občan povinný dostaviť sa, prípadne si telefonicky dohodnúť iný termín na podanie vysvetlenia. Príslušník mestskej polície je oprávnený pri plnení svojich úloh požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočnosti dôležitých pre odhalenie priestupku a zistenie jeho páchateľa.
 • je občan náhodným svedkom protiprávneho konania
  Protiprávne konanie telefonicky oznámiť na linke tiesňového volania 159 a zostať na mieste až do príchodu hliadky, nakoľko podanie vysvetlenia môže prispieť k objasneniu oznamovanej udalosti. Podanie svedeckej výpovede je totiž povinnosť každého občana. Odmietnuť podanie vysvetlenia sa môže len v presne zákonom stanovených prípadoch.
 • je v nočných hodinách rušený nočný kľud hlasno pustenou hudbou, krikom, búchaním a pod. (nočný kľud 22.00 –06.00 hod.)
 • je vo vedľajšom byte hlasno pustená hudba, sused ma bezdôvodne obťažuje búchaním alebo krikom a pod. a nie je nočný kľud
  Pokiaľ sused nereaguje na slušné upozornenie, je možné telefonicky oznámiť danú skutočnosť na linku tiesňového volania 159, kde následne bude príslušníkom stálej služby vyslaná na miesto narušenia verejného poriadku hliadka, ktorá bude riešiť priestupok ako podozrenie zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu.
 • mu manžel, manželka, prípadne iný člen domácnosti vulgárne nadáva, poškodzuje zariadenie bytu, prípadne ho fyzicky napadne.
  Pokiaľ vulgárne správanie, alebo fyzické napadanie neprestáva, túto udalosť je potrebné nahlásiť na linke tiesňového volania 159, kde príslušník stálej služby vyšle na miesto hliadku, ktorá útočníka ukľudní, prípadne ho vyvedie z bytu ( vyvedenie z bytu je možné uskutočniť, len ak táto osoba nemá trvalé, alebo prechodné bydlisko na tejto adrese, alebo ak došlo k spáchaniu trestného činu, alebo páchateľ ohrozuje život a zdravie členov domácnosti, alebo bola spáchaná závažná škoda na majetku ). Pri zranení je potrebné vyhľadať lekárske ošetrenie, pri poškodení zariadenia je potrebné vyčísliť škodu (faktúra za opravu, pokladničný blok a pod.).
 • mu sused vulgárne nadáva, vyhráža sa ujmou na zdraví, spôsobil mu drobné ublíženie na zdraví, nepravdivo ho obviňuje zo spáchania priestupku, robí mu iné schválnosti a pod.
  Udalosť je potrebné, ak je to možné telefonicky oznámiť na linke tiesňového volania 159, a ďalší postup je ako v predchádzajúcich prípadoch. Ideálne je však, ak je na mieste prítomný hodnoverný svedok takéhoto správania sa suseda (napr.: manželka, iný sused, známy,...), ktorý by potvrdil protiprávne konanie tohto suseda. Pokiaľ nie, je potrebné hliadke podrobne vysvetliť príčiny vzniku, priebeh a následky ohlasovanej udalosti. V prípade, že dôjde fyzickým napadnutím k zraneniu, je potrebné vyhľadať lekárske ošetrenie, pokiaľ to nie je možné, je potrebné požiadať hliadku, aby Vás na takáto ošetrenie previezla.
 • ho na verejnom priestranstve alebo inom verejne prístupnom mieste pohryzie pes
  V prípade, že je prítomný majiteľ psa alebo osoba, ktorá ho venčí, požiadať ho o predloženie očkovacieho preukazu, prípadne sa dohodnúť na ich predložení neskôr (pokiaľ ich nemá u seba). Následne je potrebné ísť na lekárske ošetrenie. Uvedený skutok je potrebná nahlásiť aj na úradovni mestskej polícii, nakoľko zo strany majiteľa psa došlo k ublíženiu na zdraví z nedbanlivosti a podľa dĺžky doby liečenia môže byť majiteľ psa stíhaný za priestupok, prípadne za trestný čin.
 • niekto zaparkuje auto pred garážou a jej majiteľ sa kvôli tomu nemôže dostať do garáže
  Túto udalosť je potrebné nahlásiť na linke tiesňového volania 159, kde príslušník stálej služby vyšle na miesto hliadku. Pokiaľ sa vec nedá vyriešiť priamo na mieste, t.j. vodič sa na mieste nenachádza, bude majiteľ identifikovaný pomocou evidenčného čísla motorového vozidla v spolupráci s Okresným dopravným inšpektorátom PZ v Poprade. Následne bude hliadka riešiť tohto majiteľa v súlade s platnými právnymi predpismi.
 • občan nájde v pivničných priestoroch, schodišti a pod. spať bezdomovcov
  Túto udalosť je potrebné nahlásiť na linke tiesňového volania 159, kde príslušník stálej služby vyšle na miesto hliadku. Z bezdomovcom neprichádzajte do priameho kontaktu, resp. je dobré sa mu vyhnúť, nakoľko sa môže stať, že je pod vplyvom alkoholu a môže dôjsť k fyzickému útoku, no zároveň môže mať rôzne infekčné choroby, ktorými by Vás mohol nakaziť. Pri kontakte s inými osobami, ktoré ich vyrušia, sú títo bezdomovci v mnohých prípadoch agresívny, prípadne sa snažia z miesta ujsť, avšak neskôr sa na tieto miesta vracajú.
  Hliadka po príchode na miesto zistí totožnosť týchto osôb, prípadne preverí z akých dôvodov sa zdržuje v uvedených priestoroch, odkontroluje či sa meno týchto osôb nevyskytuje v zozname hľadaných osôb (tieto osoby sa dopúšťajú rôznej trestnej činnosti), prípadne vykoná iné opatrenia a následne tieto osoby vykáže z týchto priestorov.
 • mu niekto poškodí majetok (vozidlo, postrieka fasádu domu sprayom, rozbije okno, dvere a pod. )
  Túto udalosť je potrebné nahlásiť na linke tiesňového volania 159, kde príslušník stálej služby vyšle na miesto hliadku, ktorá zdokumentuje miesto činu, v prípade, že je páchateľ prichytený na mieste, toho obmedzí na osobnej slobode. Podľa výšky spoľahlivo vyčíslenej škody bude riešiť prípad ako priestupok, alebo trestný čin. Poškodený si však musí vyčísliť škodu sám, prípadne požiadať o vyčíslenie škody súdneho znalca (ako podklad pre vyčíslenie škody môže slúžiť napr. faktúra za opravu, pokladničný blok, predbežné vyčíslenie škody a pod.). Bez vydokladovania škody je ťažko vec prejednať, nakoľko správny orgán potom odkáže poškodeného, aby si náhradu škody vymáhal od páchateľa v rámci občiansko – právneho konania, čo je zdĺhavé a niekedy neefektívne, najmä pokiaľ páchateľ nepracuje a nebýva v mieste trvalého bydliska.
 • občanovi niekto v obchode, autobuse, vlaku, alebo na inom verejnom priestranstve, alebo verejne prístupnom mieste odcudzí peňaženku, osobné doklady, platobné karty a pod.
  Túto udalosť je potrebné nahlásiť na Obvodnom oddelení Policaného zboru SR, nakoľko sa tu jedná o podozrenie z trestného činu krádeže. V danom prípade nieje rozhodujúce, aká finančná hotovosť sa v odcudzenej peňaženke nachádzala. Vo svojej banke bezodkladne požiadať o zablokovanie odcudzených platobných kariet, aby sa predišlo ich zneužitiu

Mesto a jeho samospráva

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.