Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Rok 2018

 P.č. Predmet predaja, prenájmu na základe súťaže Súťažné podmienky Výsledok súťaže, zápis
1. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 17,39 m2, nachádzajúcich sa na 2. poschodí v budove, súp. č. 1308, or. č. 15 postavenej na pozemku, parc. č.  KN-C 6/1, k. ú. Veľká, zapísanej na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, v liste vlastníctva č. 1. SP 1-2018

Úspešná
Zápis 1-2018

2. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 12,19 m2, nachádzajúcich sa na 2. poschodí v budove, súp. č. 1308, or. č. 15 postavenej na pozemku, parc. č.  KN-C 6/1, k. ú. Veľká, zapísanej na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, v liste vlastníctva č. 1. SP 2-2018

Úspešná
Zápis 2-2018

3.

Prenájom dvoch kioskov, ktoré sa nachádzajú v predstaničnom parku na Halátovej ulici v Poprade:
- kiosk č. 1 o celkovej výmere 12  m2  postavený na pozemku, parc. č. 2735/6
- kiosk č. 2 o celkovej výmere 12  m2  postavený na pozemku, parc. č. 2735/7
zapísané na Okresnom úrade Poprad, odbor katastrálny, katastrálne územie Poprad, obec Poprad v liste vlastníctva č. 1.

SP 3-2018

Neúspešná
Žiadne návrhy

4. Prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 2785/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2 v katastrálnom území Poprad, obec Poprad na dobu určitú 10 rokov za účelom umiestnenia nabíjacej stanice pre elektromobily. SP 4-2018

Neúspešná
Žiadne návrhy

5.

Prenájom areálu tenisových kurtov:
- Prevádzková budova tenisového areálu súp. č. 4899, postavená na pozemku parc. č. KN-C 287, v katastrálnom území Spišská Sobota o výmere 185 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
- Tenisové kurty s príslušenstvom na pozemku parc. č. KN-C 288.
- Pozemok parc. č. KN-C 287 v katastrálnom území Spišská Sobota o výmere 185 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
- Pozemok parc. č. KN-C 288 v katastrálnom území Spišská Sobota o výmere 4722 m2, druh pozemku ostatné plochy.

Súčasťou areálu sú drobné stavby (sklad a vodáreň, plechový sklad), domáca vodáreň, tlaková nádrž, cvičná stena, oplotenie areálu, inžinierske siete, osvetlenie a spevnené plochy. 
SP 5-2018

Úspešná
Zápis 5-2018

6. Prenájom pozemkov časť parc. č. KN-C 355/1, ostatné plochy a časť parc. č. KN-C 355/2, ostatné plochy spolu o výmere 1655 m2 v katastrálnom území Veľká, obec Poprad na dobu neurčitú za účelom revitalizácie územia a vytvorenia výstavného priestoru. SP 6-2018

Úspešná
Zápis 6-2018

7. Predaj pozemku v katastrálnom území Spišská Sobota, obec Poprad, časť parc. č. KN-E 806 o výmere 11 m2, orná pôda. SP 7-2018

Úspešná
Zápis 7-2018

8. Prenájom predajných stánkov počas vianočného obdobia

SP

8-2018

Úspešná Zápis 8-2018

 

Mesto a jeho samospráva

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.