Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Školy

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy

V meste Poprad sa nachádzajú tieto materské školy:

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

 • MŠ na Záborského ulici, Jarnej ulici, Tajovského ulici, Dostojevského ulici, Podtatranskej ulici, Letnej ulici, na Okružnej ulici, Ulici mládeže I, Ulici mládeže II, v Matejovciach na Lidickej ulici, vo Veľkej na Ulici Tranovského, v Spišskej Sobote na Vagonárskej ulici,

súkromné materské školy:

 • Stella, Centrum pre rodinu, Slniečko, Life Academy, Trojruža.

Do materskej školy sa prijíma dieťa:

 • spravidla od 3 do 6 rokov veku;
 • prednostne sa prijímajú deti, ktoré:
 • dovŕšili šiesty rok veku a bol im odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • mali dodatočne odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • dovŕšili piaty rok veku;
 • so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami;
 • výnimočne po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

Zápis do MŠ:

 • žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020,
 • odporúča sa komunikácia zákonných zástupcov a školy elektronickou formou,
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
 • pri prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.
 • Odporúčame zákonným zástupcom sledovať webové sídla materských škôl a komunikovať elektronickou formou, poštou, telefonicky, sms správami.

Odôvodnenie:

 • Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19.
 • Vláda SR uznesením č. 111 z 11. marca 2020 vyhlásila mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV2 na území Slovenskej republiky. Vláda SR v tejto súvislosti uzneseniami č. 114 z 15. 3. 2020 a č. 115
 • z 18. 3. 2020 vyhlásila a následne rozšírila núdzový stav.
 • Úrad verejného zdravotníctva SR opatrením č. OLP/2576/2020 z 12. 3. 2020 zakázal prevádzku zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov okrem špeciálnych výchovných zariadení, t.j. zakázal prevádzku škôl a školských zariadení okrem diagnostických centier, reedukačných centier a liečebno-výchovných sanatórií.
 • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernením z 12. 3. 2020 prerušila vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020 vrátane.
 • Ústredný krízový štáb na svojom zasadnutí 23. 3. 2020 prijal ďalšie opatrenia na ďalšie riešenie epidemiologickej situácie.
 • Vzhľadom na uvedené je nevyhnutné prijať opatrenia v oblasti regionálneho školstva aj na obdobie od 30. 3. 2020 v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení.

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v súlade s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Branislava Gröhlinga pod číslom 2020/10610:1-A1030 z 26. marca 2020 sa uskutoční od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020.

V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad sa zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách uskutoční v termíne od 20. apríla 2020 do 24. apríla 2020.

Ďalšie informácie k zápisu:

 • zápis sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí,
 • komunikácia zákonných zástupcov a školy bude prebiehať elektronickou formou,
 • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
 • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, v termíne bližšie určenom riaditeľom školy,
 • ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, pri zápise sa nevyžaduje odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
 • žiak plní povinnú školskú dochádzku v ZŠ v školskom obvode (určenom Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 19/2015), v ktorom má trvalý pobyt,
 • žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inom školskom obvode v prípade, ak má škola kapacitné možnosti,
 • do školy môže byť zapísané aj dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo s nadaním na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • Vo výnimočných prípadoch na základe žiadosti zákonného zástupcu po dohode s riaditeľom školy môže byť dieťa zapísané aj v inom náhradnom termíne.
 • Zákonný zástupca je povinný zapísať dieťa na plnenia povinnej školskej dochádzky po dovŕšení 6. roku veku (uvedený vek musí dovŕšiť najneskôr 31. augusta 2020).
 • Školy zverejnia podrobné informácie a podmienky na webových sídlach. Odporúčame zákonným zástupcom komunikovať so školou elektronickou formou, poštou, telefonicky, sms správami.
 • O ďalších termínoch Vás budeme včas informovať.

Odôvodnenie:

 • Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19.
 • Vláda SR uznesením č. 111 z 11. marca 2020 vyhlásila mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV2 na území Slovenskej republiky. Vláda SR v tejto súvislosti uzneseniami č. 114 z 15. 3. 2020 a č. 115 z
 • 18. 3. 2020 vyhlásila a následne rozšírila núdzový stav.
 • Úrad verejného zdravotníctva SR opatrením č. OLP/2576/2020 z 12. 3. 2020 zakázal prevádzku zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov okrem špeciálnych výchovných zariadení, t.j. zakázal prevádzku škôl a školských zariadení okrem diagnostických centier, reedukačných centier a liečebno-výchovných sanatórií.
 • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernením z 12. 3. 2020 prerušila vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020 vrátane.
 • Ústredný krízový štáb na svojom zasadnutí 23. 3. 2020 prijal ďalšie opatrenia na ďalšie riešenie epidemiologickej situácie.
 • Vzhľadom na uvedené je nevyhnutné prijať opatrenia v oblasti regionálneho školstva aj na obdobie od 30. 3. 2020 v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení.

Súbory na stiahnutie:

Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad za školský rok 2019-20

Prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad počas prázdnin v školskom roku 2020/2021

Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2018/2019

Poradie škôl podľa úspešnosti v súťažiach v školskom roku 2018/2019

Termíny školských prázdnin do roku 2022

Výsledky žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad dosiahnuté v Testovaní 9-2019.

Výsledky žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad dosiahnuté v Testovaní 5-2018

Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad za školský rok 2017/2018

Poradie škôl podľa úspešnosti v súťažiach v školskom roku 2017/2018

Výsledky testovania žiakov 9. ročníka základných škôl 2018

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.