Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Školy

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie detí v materských školách

Školský úrad Poprad v súlade s § 6 ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva nasledovné usmernenie k zápisu detí do materskej školy:

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
 • dieťa od troch rokov veku (výnimočne od dvoch rokov veku)

Dieťa sa do materskej školy prijíma vždy len na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia spolu so žiadosťou do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa (súčasťou potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti má byť tiež údaj o tom, že dieťa netrpí takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ alebo ohrozovať či obmedzovať výchovu a vzdelávanie samotného dieťaťa, či ostatných detí). Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do MŠ!

Do MŠ sa deti prijímajú priebežne alebo nasledujúci školský rok. Pre školský rok 2021/22 sa zápis uskutoční od 01.05.- 31.05. 2021. Mesto Poprad určuje ťažiskový týždeň pre zápis detí do MŠ v termíne od 10.05.- 14.05.2021.

Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľ materskej školy vydal rozhodnutie o:

 • prijatí dieťaťa do materskej školy,
 • prijatí dieťaťa na adaptačný pobyt- max. 3 mesiace.
 • alebo na diagnostický pobyt – max. 3 mesiace

Kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do materskej školy majú riaditelia materských škôl . Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy. Okrem týchto zákonných podmienok riaditeľ materskej školy určí ostatné podmienky prijímania a zverejní ich na verejne prístupnom mieste alebo na webovom sídle materskej školy, ak ho má zriadené.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ MŠ rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča.

Pokiaľ zákonný zástupca požiada, aby bolo na povinné prepdrimárne vzdelávanie v MŠ prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo päť rokov veku do 31.08., je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Riaditeľ materskej školy určí konkrétne miesto a konkrétny termín podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok a zverejní ich na verejne prístupnom mieste alebo na webovom sídle materskej školy.

Ak sa prijíma dieťa k začiatku školského roka, o prijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne riaditeľ každej materskej školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v súlade s Usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad sa zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách uskutoční v termíne od 6.4.2021 - 8.4.2021 v zmysle VZN č. 17/2015.

Informácie k zápisu:

 • zápis sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí,
 • komunikácia zákonných zástupcov a školy bude prebiehať elektronickou formou. Tí, čo takúto možnosť nemajú, môžu si prísť po prihlášku do konkrétnej školy dňa 6.4.2021 v čase od 10.00 – 15.00h. Prihlášky je potrebné škole doručiť do 8.4.2021 buď elektronicky alebo vhodením do schránky, ktorú má každá škola na svojej budove.
 • prihlášku podpísujú obaja zákonní zástupcovia a obom bude zaslané aj rozhodnutie o prijatí či neprijatí. Rozhodnutie škola vydáva do 15.6.2021,
 • zákonný zástupca je povinný zapísať dieťa na plnenia povinnej školskej dochádzky po dovŕšení 6. roku veku (uvedený vek musí dovŕšiť najneskôr 31. augusta 2021),
 • žiak plní povinnú školskú dochádzku v ZŠ v školskom obvode (určenom Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 19/2015), v ktorom má trvalý pobyt,
 • žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inom školskom obvode v prípade, ak má škola kapacitné možnosti,
 • do školy môže byť zapísané aj dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo s nadaním na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • pre školský rok 2021/22 bude otvorený ešte raz nultý a prípravný ročník pre deti, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby alebo pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, ak bude zo strany zákonných zástupcov záujem. K prihláške musí takýto rodič doložiť informovaný súhlas, odporúčanie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • vo výnimočných prípadoch na základe žiadosti zákonného zástupcu po dohode s riaditeľom školy môže byť dieťa zapísané aj v inom náhradnom termíne,
 • školy zverejnia podrobné informácie a podmienky na webových sídlach. Odporúčame zákonným zástupcom komunikovať so školou elektronickou formou, poštou, telefonicky, sms správami.

Základná škola vyžaduje pri zápise:

 • osobné údaje o dieťati v rozsahu: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť
 • osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu: meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu, kontakt na účely komunikácie.

Súbory na stiahnutie:

Poradie škôl v okresných kolách súťaží v školskom roku 2020/2021 - zriaďovateľská pôsobnosť Mesta Poprad

Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad za školský rok 2019-20

Prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad počas prázdnin v školskom roku 2020/2021

Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2018/2019

Poradie škôl podľa úspešnosti v súťažiach v školskom roku 2018/2019

Termíny školských prázdnin do roku 2022

Výsledky žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad dosiahnuté v Testovaní 9-2019.

Výsledky žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad dosiahnuté v Testovaní 5-2018

Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad za školský rok 2017/2018

Poradie škôl podľa úspešnosti v súťažiach v školskom roku 2017/2018

Výsledky testovania žiakov 9. ročníka základných škôl 2018

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.