Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Rok 2016

P.č.

Predmet predaja, prenájmu na základe súťaže

Súťažné podmienky Výsledok súťaže, zápis
1. Predaj pozemku parc. č. KN-E 3321/1 o výmere 257 m2, druh pozemku orná pôda, katastrálne územie Poprad, obec Poprad, v podiele 3/4 v pomere k celku. SP 1-2016

Neúspešná
Žiadne návrhy

2. Predaj novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 29/18, druh pozemku ostatné plochy o výmere 62 m2 , katastrálne územie Poprad, obec Poprad, odčlenený geometrickým plánom č. 31693598-94/2015, a to z pozemku parc. č. KN-C 21/2, zastavané plochy a nádvoria, časť o výmere 5 m2, z pozemku parc. č. KN-C 29/2, zastavané plochy a nádvoria, časť o výmere 3 m2 a z pozemku parc. č. KN-C 29/1, ostatné plochy, časť o výmere 54 m2 . SP 2-2016

Neúspešná
Žiadne návrhy

3.

Predaj novovytvorených pozemkov v katastrálnom území Poprad, odčlenených geometrickým plánom č. 140/2015 z pozemku parc. č. KN-C 2485/30, ostatné plochy o výmere 3338 m2, vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, zapísanom na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore v liste vlastníctva č. 1 v celosti:
A: novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 2485/66 o výmere 20 m2 , druh pozemku ostatné plochy
B: novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 2485/67 o výmere 20 m2 , druh pozemku ostatné plochy.

SP 3-2016

Úspešná
Zápis 3-2016

4. Prenájom nebytových priestorov o výmere 52,50m2 nachádzajúcich sa na prízemí v objekte, súp. č. 732, or. č. 25 na ulici Joliota Curie v Poprade, k. ú. Poprad, zapísané na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, v liste vlastníctva č. 2807. SP 4-2016

Neúspešná
Žiadne návrhy

5.

Prenájom časti nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1 vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže Mesta Poprad, a to:
a) v rámci objektu budovy súpisné číslo 4680 Viacúčelová hala na Ulici Uherovej v k. ú. Poprad, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 3222/443 a pozemkov parc. č. KN-C 3222/443 o výmere 4011 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Poprad a parc. č. KN-C 3222/444 o výmere 16106 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Poprad - strecha budovy o výmere 120 m2 - časť nebytových priestorov o výmere  36 m2 - časť pozemku parc. č. KN-C 3222/443 a parc. č. KN-C 3222/444 o výmere 10 m2
b) v rámci objektu budovy súpisné číslo 99, Kultúrny dom na Ulici Štefánikovej v k. ú. Poprad, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1892 a pozemku parc. č. KN-C 1892 o výmere 2604 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Poprad - strecha budovy o výmere 120 m2 - časť nebytových priestorov o výmere 36 m2 - časť pozemku parc. č. KN-C 1892   o výmere 10 m2
c) v rámci objektu budovy súpisné číslo 890, Zimný štadión na Ulici Štefánikovej v k. ú. Spišská Sobota, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 268 a pozemkov parc. č. KN-C 268 o výmere 6184 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Spišská Sobota a parc. č. KN-C 1821/1      o výmere 17410 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Spišská Sobota - strecha budovy o výmere 120 m2 - časť nebytových priestorov o výmere 36 m2 - časť pozemku parc. č. KN-C 1821/1 o výmere 10 m2
d) v rámci objektu budovy súpisné číslo 2031, Dom (Futbalový štadión) na Ulici Fraňa Kráľa v k. ú. Veľká, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 350/2 a pozemkov parc. č. KN-C 350/2 o výmere 512 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Veľká a parc. č. KN-C 355/1 o výmere 4885 m2 , druh pozemku ostatné plochy, k. ú. Veľká - strecha budovy o výmere 120 m2 - časť nebytových priestorov o výmere 36 m2 - časť pozemku parc. č. KN-C 355/1 o výmere 10 m2 .

Prenájom časti nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností  na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 4773 v podielovom spoluvlastníctve vyhlasovateľa súťaže Mesta Poprad v podiele 5479210/5505399 v pomere k celku, a to
e) v rámci objektu budovy súpisné číslo 2802, Administratívna budova Mestského úradu na Ulici Nábrežie Jána Pavla II. v k. ú. Poprad, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 2800/1 a pozemku parc. č. KN-C 2800/1 o výmere 9217 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Poprad - strecha budovy o výmere 120 m2 - časť nebytových priestorov o výmere 36 m2 - časť pozemku parc. č. KN-C 2800/1 o výmere 10 m2.

SP 5-2016

Úspešná
Zápis 5-2016

6.

Prenájom budovy súp. č. 910 – Základná škola Francisciho II. - telocvičňa,  v katastrálnom území Poprad, postavená na pozemku parc. č. KN-C 836/3     o výmere 777 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. V budove sa nachádza telocvičňa, 4x šatňa, 2x kabinet, 2x sociálne zariadenie (WC, sprchy), náraďovňa a klubovňa. Budova je napojená na inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, plyn a NN). V súčasnosti je nevyužívaná, vyžaduje kompletnú rekonštrukciu.

- Pozemok, časť parc. č. KN-C 836/1 v katastrálnom území Poprad, o výmere 62,5 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.

- Pozemok, časť parc. č. KN-C 840/5 v katastrálnom území Poprad, o výmere 60 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.

SP 6-2016

Neúspešná
Žiadne návrhy

7. Prenájom pozemku časť parcely č. KN-C 455/2 o výmere 12 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Stráže pod Tatrami, obec Poprad. SP 7-2016

Úspešná
Zápis 7-2016

8. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 80,61 m2 nachádzajúcich sa v objekte súpisné číslo 2607, or. č. 20  na Dostojevského ulici v Poprade, k. ú. Poprad. SP 8-2016

Úspešná
Zápis 8-2016

9. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 26,24 m2 nachádzajúcich sa v objekte súpisné číslo 4285  na Širokej ulici v Poprade, k. ú. Veľká. SP 9-2016

Úspešná
Zápis 9-2016

10. Prenájom dvoch kioskov nachádzajúcich sa v predstaničnom parku na Halátovej ulici v Poprade, každý o výmere 12 m2, postavené na pozemkoch parc. č. KN-C 2735/6 a 2735/7, k. ú. Poprad. SP 10-2016

Úspešná
Zápis 10-2016

11. Predaj pozemku parcela č. KN-E 1377 o výmere 191 m2, druh pozemku orná pôda v katastrálnom území Spišská Sobota, obec Poprad. SP 11-2016

Neúspešná
Žiadne návrhy

12. Predaj pozemku parcela č. KN-C 275/2 o výmere 22 m2, druh pozemku záhrady v katastrálnom území Poprad, obec Poprad. SP 12-2016

Neúspešná
Zápis 12-2016

13. Prenájom nebytových priestorov o výmere 20,80 m2 nachádzajúcich sa v objekte postavenom na parcele č. 350/1 na ulici Fraňa Kráľa v Poprade, k. ú. Veľká: bufet o výmere 6,6 m2  predsieň bufetu o výmere 6,6 m2 , šatňa bufetu o výmere 2,8 m2 , výlevka o výmere 1,6 m2 , predsieň WC  o výmere 1,6 m2 a  miestnosť WC o výmere 1,6 m2 . SP 13-2016

Úspešná
Zápis 13-2016

14.

Predaj pozemku parcela č. KN-C 3289/172 o výmere 15 m2, druh pozemku ostatné plochy, ktorý vznikol odčlenením časti pôvodného pozemku parc. č. KN-C 3289/172 o výmere 18 m2, druh pozemku ostatné plochy, v katastrálnom území Poprad, obec Poprad.

SP 14-2016

Úspešná  Zápis 14-2016

15.

Predaj Tenisového areálu v k. ú. Spišská Sobota:

  • Prevádzková budova tenisového areálu súp. č. 4899, postavená na pozemku parc. č. KN-C 287 o výmere 185 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
  • Tenisové kurty s príslušenstvom na pozemku parc. č. KN-C 288,
  • Pozemok parc. č. KN-C 287 o výmere 185 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
  • Pozemok parc. č. KN-C 288 o výmere 4722 m2, druh pozemku ostatné plochy.
Súčasťou areálu sú drobné stavby (sklad a vodáreň, plechový sklad), domáca vodáreň, tlaková nádrž, cvičná stena, oplotenie areálu, inžinierske siete, osvetlenie a spevnené plochy.
SP 15-2016

Neúspešná
ukončená bez výberu návrhu
Zápis 15-2016

16. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 54,78 m2 nachádzajúce sa v objekte postavenom na parcele KN-C 5/1 na Námestí sv. Egídia 44 v Poprade, k. ú. Poprad, zapísanej na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, v liste vlastníctva č. 4890. SP 16-2016

Úspešná
Zápis 16-2016

17. Prenájom nebytového priestoru č. 3 o podlahovej ploche 118,40 m2 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu v Poprade na Novomeského ulici, súp.č. 3918, postavenom na pozemku, parc. č. KN-C 3226/84 , k. ú. Poprad, zapísanom na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, v liste vlastníctva č. 3455. SP 17-2016

Neúspešná
Žiadne návrhy

18. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 15 m2 nachádzajúci sa  na 2. poschodí v budove, súp .č. 1308, or. č. 15 postavenom na pozemku, parc. č. KN-C 6/1 , k. ú. Veľká, zapísanom na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, v liste vlastníctva č. 1. SP 18-2016

Úspešná
Zápis 18-2016

19. Prenájom časti pozemkov (každý o výmere do 1 m2) v k. ú Poprad vo vlastníctve mesta ako celku, za účelom umiestnenia a prevádzkovania reklamných nosičov (cityboardov) s možnosťou využitia časti týchto stojanov, alebo určitý počet týchto stojanov, Mestom Poprad. Nájom sa uzatvorí na dobu neurčitú s výpovednou dobou 6 mesiacov. SP 19-2016

Úspešná
Zápis 19-2016

20. Prenájom pozemkov v katastrálnom území Poprad, parc. č. KN-C 3233/54, trvalé trávne porasty o výmere 2320 m2, parc. č. KN-E 2897/1, trvalé trávne porasty o výmere 84 m2, parc. č. KN-E 2702, orná pôda o výmere 125 m2, parc. č. KN-E 2703, orná pôda o výmere 94 m2, parc. č. KN-E 2704, orná pôda o výmere 122 m2 a parc. č. KN-C 3233/57, trvalé trávne porasty o výmere 356 m2 za účelom výstavby a užívania bytového domu (event. bytových domov) s bytmi a technickej vybavenosti, ktoré budú spĺňať podmienky podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a zabezpečenia všetkých činností s tým súvisiacich vrátane zabezpečenia prípravných prác pre realizáciu stavby, stavebných a dokončovacích prác, zriadenia staveniska v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). SP 20-2016

Úspešná
Zápis 20-2016

21. Predaj novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 917/3, ostatné plochy o výmere 332 m2 v katastrálnom území Spišská Sobota, obec Poprad, oddelený z pozemku parc. č. KN-C 917/1, ostatné plochy o výmere 812 m2  v katastrálnom území Spišská Sobota, obec Poprad. SP 21-2016

Úspešná
Zápis 21-2016

22. Predaj pozemku parc. č. KN-C 824/301 o výmere 18 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Matejovce, obec Poprad. SP 22-2016

Úspešná
Zápis 22-2016

23. Prenájom nebytových priestorov o výmere 52,50 m2 nachádzajúcich sa na prízemí v objekte, súp. č. 732, or. č. 25 na ulici  Joliota Curie v Poprade, k. ú. Poprad, zapísaných na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, SP 23-2016

Úspešná
Zápis 23-2016

24. Prenájom nebytového priestoru č. 3 o podlahovej ploche 118,40 m2 nachádzajúceho sa na prízemí  bytového domu v Poprade na Novomeského ulici, súp.č. 3918, postavenom na pozemku, parc. č. KN-C 3226/84 , k. ú. Poprad, zapísanom na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, v liste vlastníctva č. 3455. SP 24-2016

Neúspešná
Žiadne návrhy

25. Prenájom nebytového priestoru o celkovej výmere 12,10 m2 nachádzajúceho sa na 2. poschodí v budove, súp .č. 1308, or. č. 15  postavenej na pozemku, parc. č. KN-C 6/1 , k. ú. Veľká, zapísanej na Okresnom úrade v Poprade,  katastrálnom odbore, v liste vlastníctva č. 1. SP 25-2016

Úspešná
Zápis 25-2016

26.

Prenájom dvoch kioskov, ktoré sa nachádzajú v predstaničnom parku na Halatovej ulici v Poprade:
- kiosk č. 1 o celkovej výmere 12  m2  postavený na pozemku, parc. č. 2735/6
- kiosk č. 2 o celkovej výmere 12  mpostavený na pozemku, parc. č. 2735/7, katastrálne územie Poprad, zapísaných na Okresnom úrade v Poprade,  katastrálnom odbore,  v liste vlastníctva č. 1.

SP 26-2016

Úspešná
Zápis 26-2016

27.

Prenájom predajných stánkov počas vianočného obdobia, ktoré sú vo výlučnom  vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, a to: 
A: Predajný stánok č.1, rozmer 1,70 x 1,90 m
B: Predajný stánok č.2, rozmer 1,70 x 1,90 m
C: Predajný stánok č.3, rozmer 1,70 x 2,20 m
D: Predajný stánok č.4, rozmer 1,70 x 2,20 m
E: Predajný stánok č.5, rozmer 1,70 x 2,20 m
F: Predajný stánok č.6, rozmer 1,70 x 2,20 m

SP 27-2016

Úspešná
Zápis 27-2016

28. Predaj pozemku parcela č. KN-E 1377 o výmere 191 m2, druh pozemku orná pôda v katastrálnom území Spišská Sobota, obec Poprad SP 28-2016 Zápis 28-2016
29. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 140,57 m2 nachádzajúce sa v  Dome smútku, v budove  súp .č. 2052, or č. 84   postavenej na pozemku, parc. č. KN-C 1638/7 , k. ú. Veľká, zapísanom  na  Okresnom úrade v Poprade,  katastrálnom odbore, v liste vlastníctva č. 1 SP 29-2016 Zápis 29-2016

 

Mesto a jeho samospráva

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.