Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Základné informácie

Približne na 49 stupni severnej zemepisnej šírky a 20 stupni východnej zemepisnej dĺžky sa rozkladá tretie najväčšie mesto východného Slovenska a 10 najväčšie mesto na Slovensku mesto Poprad.

Mesto leží v širokej rovnomennej, vysoko položenej kotline na oboch stranách rieky Poprad. Kataster má nepravidelný hviezdicovitý tvar s rozlohou 63,05 km2. Na sever od mesta sa rozprestiera masív Vysokých a Belianskych Tatier, na východ Levočské pohorie, na juh nízka pahorkatina Kozích chrbtov a na západ pahorkatina Štrbského rozvodia. Masív Vysokých Tatier prevyšuje kotlinu o 2000 m.

Pomerná blízkosť hlavného hrebeňa Tatier tvorí mestu nádhernú kulisu. V okolí mesta sa rozprestierajú poľnohospodárske pozemky, ktoré prechádzajú do súvislých lesných komplexov. V malebnom predpolí Vysokých Tatier sa od roku 1946 začali písať dejiny tzv. veľkého Popradu, ktorý sa do vedomia obyvateľov Slovenska, ale aj do vedomia medzinárodnej pospolitosti zapísal ako brána do najmenších európskych veľhôr.

Doprava

Socio-ekonomický a geografický význam mesta vyplýva z jeho výhodnej dopravnej polohy na ceste medzinárodného významu E50 a na hlavnom železničnom ťahu Košice-Bratislava s prepojením na Českú republiku  a na Ukrajinu. Letecké spojenie mesta zabezpečuje medzinárodné letisko Poprad-Tatry, ktoré  patrí medzi najvyššie položené medzinárodné letiská v Európe – 718 m n. m.

Podnebie

Poprad patrí klimaticky do mierne teplej oblasti s priemerným počtom letných dní v roku menej ako 50 (max. teplota 25 o C a viac). Územie mesta patrí do typu mierne suchej až vlhkej „kotlinovej“ klímy s veľkou inverziou teplôt, kde priemerná teplota v januári je od  –3,5 až do 6 o C, júlová teplota dosahuje  16 až 17 o C a ročný úhrn zrážok sa pohybuje okolo 600 – 800 mm.

Klíma Popradu je vo veľkej miere ovplyvnená  regiónom Vysokých Tatier, ktorý patrí do chladnej klimatickej oblasti. Oblačnosť v Poprade je najväčšia v zime – cca 67 %, ale zvýšená je už v novembri pod vplyvom častej hmly alebo oblačnosti. Najmenšia oblačnosť je koncom leta (v auguste 55 % a začiatkom jesene 51 %).

Veterné pomery sú charakterizované prevažnými západnými a juhozápadnými vetrami. Najmenej  dujú vetry severné a severo-západné. Najviac dní so silným vetrom je v období december až marec.

Hydrologicky leží väčšina mesta v povodí rieky Poprad, ktorá odvádza vody prostredníctvom Dunajca, prítoku Visly, do Baltského mora. Rieka Poprad má v Matejovciach priemerný ročný prietok 3,31 m3/s.

História

Dejiny Popradu sa začali už v dávnoveku. Odvtedy sa  život na tomto území nezastavil. Pracovné nástroje, keramika, zbrane – to všetko svedčí o tom, že na území mesta a v  jeho blízkom okolí pulzoval čulý život dávno pred narodením Krista a neustal ani po prelome letopočtov.

Poprad, o ktorom sa zachovala prvá písomná zmienka z roku 1256, bol 690 rokov, teda celý stredovek a novovek (až do roku 1946) len jedným z miest, ktoré tvoria dnešné 51-tisícové mesto. Ďalšími mestečkami boli jeho dnešné časti  – Matejovce (1251), Spišská Sobota (1256), Veľká (1268),Stráže pod Tatrami (1276) a rekreačná časť Kvetnica (1880).

Najvýznamnejším z uvedených mestečiek bola Spišská Sobota, ktorá si zachovala svoje prvenstvo až do konca 19. storočia. 1. januára 1923 sa na základe Vládneho nariadenia č. 257/1922 stala z mesta so zriadeným magistrátom veľká obec Poprad.

Od 1. januára 1991 sa mesto konštituovalo na základe zákona č. 369/1990 Zb. ako samosprávny územný celok. Na rozdiel od totalitného režimu sa mestá stali úplne autonómne, riadené sú svojimi zvolenými orgánmi, ktoré nie sú závislé na štátnych  orgánoch.

Súčasnosť

Mesto Poprad so svojimi 51 000 obyvateľmi predstavuje dynamicky sa rozvíjajúce administratívne, hospodárske, kultúrne a spoločenské centrum podtatranského regiónu. Výhodná zemepisná a strategická poloha mu umožňuje všestranný rozvoj a špecifickú orientáciu na cestovný ruch, šport a na možnosti všestrannej sebarealizácie jeho obyvateľov. Mesto bohaté na históriu je hrdé i na svoju súčasnosť. Mohutný rozvoj dosiahlo postupne, predovšetkým však za posledné roky, počas ktorých prešlo nebývalým rozmachom a vytvorilo občanom podmienky na plnohodnotný kultúrny i spoločenský život.

Všetky časti mesta: Spišská Sobota, Veľká, Stráže pod Tatrami, Matejovce, Kvetnica a Poprad prešli postupnou rekonštrukciou námestí, niektorých budov, chodníkov, verejných komunikácií i osvetlenia, oddychových zón, detských ihrísk a pod. Postupne boli zrealizované jednotlivé trasy cyklistických chodníkov, kruhové križovatky, viacúčelová športová hala Aréna Poprad, ale aj ďalšie investície menšieho či väčšieho rozsahu.

Rozvoj mesta pokračuje aj rozširovaním bytovej výstavby, skvalitňovaním cestovného ruchu, obchodu a služieb, rozvojom stredného a vysokého školstva, vytváraním pracovných príležitostí a oddychových zón. Podmienky na rozvoj turistického a cestovného ruchu nastali v novopostavenom vodnom areáli AquaCity, ktorý umožňuje celoročne všestranné relaxačné vyžitie vo vodnom svete spolu s poskytovaním nadštandardných hotelových služieb a kongresových podmienok.

Poprad dostal viaceré ocenenia a priaznivé ratingové hodnotenia. Dobré meno a prestíž mesta potvrdila i návšteva britskej kráľovnej Alžbety II. s princom Filipom v októbri 2008.

Mesto aktívne pracuje na tvorbe projektov zo štrukturálnych fondov v oblasti vybavenosti, opráv a rekonštrukcie školských budov. Rozšírili a opravili sa mestské komunikácie a chodníky pre peších. Ukončením obnovy a zveľadenia parku pred železničnou stanicou sa vytvoril nielen príjemný prvý dojem z návštevy mesta, ale park poskytuje vhodné prostredie pre chvíle oddychu či relaxácie.

Vytvorili sa priaznivé podmienky na rozširovanie počtu zdravotníckych objektov a služieb obchodnej siete, športovej činnosti a kultúrnych aktivít. Postupne sa realizuje obnova ďalších zdravotníckych stredísk, obchodných centier a modernizácia hotelových sietí. Po zriadení prvej mobilnej ľadovej plochy v centre Popradu mesto iniciovalo aj zriadenie druhej väčšej pri viacúčelovej hale Aréna Poprad.

Vybudovaný priemyselný park Poprad – Matejovce je využitý takmer na 100 % a jednotliví podnikatelia vytváraním pracovných miest prispievajú k zníženiu miery evidovanej nezamestnanosti v rámci celého popradského okresu. V roku 2011 samospráva otvorila nové centrum sociálnych služieb a starostlivosti o seniorov, ktoré poskytuje sociálne služby vysokého štandardu.

Úspešná realizácia projektov a ich priaznivá odozva nielen u občanov Popradu nedovolí samospráve nepokračovať v nastolenom trende, a to aj napriek čoraz ťažším ekonomickým východiskám. Mesto pripravuje zásadnú rekonštrukciu medzikostolia, fontány a jej okolia.

Pokračovať sa bude v rozširovaní siete detských a športových ihrísk, oddychových zón a predovšetkým v novej bytovej výstavbe, v modernizácii autobusového parku mestskej hromadnej dopravy, pripravuje sa vybudovanie cyklistického chodníka do Vysokých Tatier - Starého Smokovca. Pomoc bude poskytnutá aj mladým rodinám, ktoré sa dostali do ťažkej, pre nich neriešiteľnej sociálnej situácie.

Snahy vedenia mesta sú zamerané na ďalší progresívny a kvalitatívny rast Popradu, ktorý prinesie úžitok a spokojnosť všetkým obyvateľom a návštevníkom mesta s cieľom, aby sa Poprad stal mestom, v ktorom sa oplatí žiť.

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.