Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Rok 2017

P.č. Predmet predaja, prenájmu na základe súťaže Súťažné podmienky Výsledok súťaže, zápis
1. Predaj pozemkov v katastrálnom území Poprad, obec Poprad, časť parc. č. KN-C 2206/2 o výmere 4 m2, druh pozemku orná pôda a časť parc. č. KN-C 2206/3 o výmere 16 m2, druh pozemku orná pôda. (Šavel) SP 1-2017

Úspešná
Zápis 1-2017

2. Predaj novovytvorených pozemkov v katastrálnom území Svit, obec Svit, parc. č. KN-C 291/5 o výmere 262 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty a parc. č. KN-C 294/879 o výmere 318 m2, druh pozemku ostatné plochy. SP 2-2017

Úspešná
Zápis 2-2017

3. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 12,25 m2 nachádzajúci sa na 1. poschodí (vedľa sály) v budove, súp .č. 1308, or. č. 15 postavenom na pozemku, parc. č. KN-C 6/1 , k. ú. Veľká, zapísanom na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, v liste vlastníctva č. 1 SP 3-2017

Úspešná
Zápis 3-2017

4. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 15,78 m2 nachádzajúci sa na 1. poschodí v budove, súp. .č. 1308, or. č. 15 postavenom na pozemku, parc. č. KN-C 6/1 , k. ú. Veľká, zapísanom na Okresnom úrade v Poprade,  katastrálnom odbore, v liste vlastníctva č. 1. SP 4-2017

Úspešná
Zápis 4-2017

5. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 46,40 m2 nachádzajúci sa na 2. nadzemnom podlaží v budove, súp. .č. 1308, or. č. 15 postavenom na pozemku, parc. č. KN-C 6/1 , k. ú. Veľká, zapísanom na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, v liste vlastníctva č. 1. SP 5-2017

Úspešná
Zápis 5-2017

6. Prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 433/14, ostatné plochy o výmere      44 m2 v katastrálnom území Poprad, obec Poprad na dobu určitú do 30. 04. 2044 za účelom osadenia konštrukcie trvalého vonkajšieho sedenia, letnej terasy, podľa záväznej architektonickej štúdie. SP 6-2017

Neúspešná
Zápis 6-2017

7.

Prenájom dvoch kioskov, ktoré sa nachádzajú v predstaničnom parku na Halátovej ulici v Poprade:
- kiosk č. 1 o celkovej výmere 12  m2  postavený na pozemku, parc. č. 2735/6
- kiosk č. 2 o celkovej výmere 12  m2  postavený na pozemku, parc. č. 2735/7
zapísané na Okresnom úrade Poprad, odbor katastrálny, katastrálne územie Poprad, obec Poprad v liste vlastníctva č. 1.

SP 7-2017

Úspešná
Zápis 7-2017

8. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 229,84 m2, nachádzajúcich sa na treťom poschodí budovy súp. č. 44 – Reduta, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 5/1 v katastrálnom území Poprad, evidovanej na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 4890. SP 8-2017

Neúspešná
Neuzatvorená zmluva
Zápis 8-2017

9. Prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 345/1, ostatné plochy o výmere 165 m2 v katastrálnom území Poprad, obec Poprad na dobu neurčitú za účelom vybudovania parkovacích miest a ich následného odovzdania do majetku mesta. SP 9-2017

Úspešná
Zápis 9-2017

10. Predaj novovytvorených pozemkov v katastrálnom území Svit, obec Svit, parc. č. KN-C 291/6 o výmere 368 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty, parc. č. KN-C 294/880 o výmere 257 m2, druh pozemku ostatná plocha, parc. č. KN-C 294/881 o výmere 714 m2, druh pozemku ostatná plocha a parc. č. KN-C 294/882 o výmere 132 m2, druh pozemku ostatná plocha, spolu o výmere 1471 m2. SP 10-2017

Úspešná
Zápis 10-2017

11. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 70,96 m2, nachádza-júcich sa v budove Zimný štadión, súp. č. 890, or. č. 46 na Štefánikovej ulici v Poprade, postavenej na pozemku parc. č. 268 KN/C  v katastrálnom území Spišská Sobota, evidovanej na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 1. SP 11-2017

Neúspešná
Neuzatvorená zmluva
Zápis 11-2017

12. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 229,84 m2, nachádzajúcich sa na treťom poschodí budovy súp. č. 44 – Reduta, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 5/1 v katastrálnom území Poprad, evidovanej na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 4890. SP 12-2017

Úspešná
Zápis 12-2017

13.

Prenájom predajných stánkov počas vianočného obdobia, ktoré sú vo výlučnom  vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, a to:
A: Predajný stánok č.1, rozmer 1,70 x 1,90 m
B: Predajný stánok č.2, rozmer 1,70 x 1,90 m
C: Predajný stánok č.3, rozmer 1,70 x 2,20 m
D: Predajný stánok č.4, rozmer 1,70 x 2,20 m
E: Predajný stánok č.5, rozmer 1,70 x 2,20 m
F: Predajný stánok č.6, rozmer 1,70 x 2,20 m
G:Predajný stánok č.7, rozmer  1,70x 1,90 m

SP 13-2017

Úspešná
Zápis 13-2017
Príloha 13-2017

Tabuľka 13-2017

14. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 70,96 m2, nachádza-júcich sa v budove Zimný štadión, súp. č. 890, or. č. 46 na Štefánikovej ulici v Poprade, postavenej na pozemku parc. č. 268 KN/C  v katastrálnom území Spišská Sobota, evidovanej na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 1. SP 14-2017

Úspešná
Zápis 14-2017

15. Prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 3204/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 206 m2 v katastrálnom území Poprad. SP 15-2017

Úspešná
Zápis 15-2017

 

Mesto a jeho samospráva

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.