Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Rok 2020

P.č. Predmet predaja, prenájmu na základe súťaže Súťažné podmienky Výsledok súťaže, zápis
1. Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 15,10 m2 , nachádzajúcich sa na prízemí v budove, súp. č. 736, or. č. 39 postavenej na pozemku, parc. č. KN-C 916, k. ú. Poprad, zapísanom na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 3806. SP 1-2020

Neúspešná
Žiadne návrhy

2. Prenájom nebytových priestorov o výmere 20,80 m2 nachádzajúcich sa v objekte postavenom na parcele č. 350/5 na ulici Fraňa Kráľa v Poprade, k. ú. Veľká, zapísanej na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, v liste vlastníctva č. 1. Jedná sa o nasledovné nebytové priestory: bufet o výmere 6,6 m2 predsieň bufetu o výmere 6,6 m2 , šatňa bufetu o výmere 2,8 m2 , výlevka o výmere 1,6 m2 predsieň WC o výmere 1,6 m2 a miestnosť WC o výmere 1,6 m2 . SP 2-2020

Neúspešná
Žiadne návrhy

3. Predaj pozemku v katastrálnom území Spišská Sobota, obec Poprad, parc. č. KN-C 1827/15 o výmere 4 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vedený na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1 SP 3-2020

Úspešná
Zápis 3-2020

4. Predaj pozemku v katastrálnom území Spišská Sobota, obec Poprad, parc. č. KN-C 1827/17 o výmere 9 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vedený na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1 SP 4-2020

Úspešná
Zápis 4 -2020

5. Prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 92/1, ostatné plochy o výmere 144 m2 v katastrálnom území Poprad, obec Poprad na dobu určitú 30 rokov, za účelom vybudovania celoročnej terasy, podľa prenajímateľom schválenej záväznej vizualizácie projektu terasy a s podmienkou, že v prípade strategického záujmu mesta bude nájomca akceptovať nové zmenené podmienky. SP 5-2020

Úspešná
Zápis 5-2020

6.

Prenájom nebytových priestorov č. 1 v budove na ul. Rovná s.č. 4243, postavenej na pozemku  parc. č. KN-C 1417/6, zastavané plochy a nádvoria, v katastrálnom území Spišská Sobota, obec Poprad zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2101 a spoluvlastnícky podiel 58531/106305 v pomere k celku na pozemku parc. č. KN- C 1417/6, o výmere  1073 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Spišská Sobota, obec Poprad, zapísaného  v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2101.    

SP 6-2020

Neúspešná
bez výberu návrhu
Zápis 6-2020

7. Prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 13/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 115 m2 v katastrálnom území Poprad, obec Poprad na dobu určitú 30 rokov, za účelom vybudovania celoročnej terasy, podľa prenajímateľom schválenej záväznej vizualizácie projektu terasy a s podmienkou, že v prípade strategického záujmu mesta bude nájomca akceptovať nové zmenené podmienky. SP 7-2020

Úspešná
Zápis 7-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesto a jeho samospráva

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.