Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Futbalový štadión mesta Poprad

Vedúci

Ing. Július Mihálik
Futbalový štadión mesta Poprad
058 01 Poprad

mobil: 0910 890 496
mail: julius.mihalik@msupoprad.sk

Futbalový štadión mesta Poprad

  • zabezpečuje prevádzku a údržbu futbalového štadióna, tenisových kurtov a ostatných zverených športových zariadení v majetku mesta Poprad,
  • zabezpečuje výkon OBP a PO futbalového štadióna priamo alebo prostredníctvom tretej osoby,
  • zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich zo   zákona   č. 223/2001  Z. z.  o  odpadoch v  platnom  znení, zákona č. 478/2002 Z. z. o  ochrane ovzdušia v platnom znení, zákona č. 364/2004   Z. z.  o  vodách  v  platnom znení,   ďalších   súvisiacich   predpisov  platných vo vodnom hospodárstve a zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v platnomznení,
  • v zmysle zákona  zabezpečuje  vykonávanie pravidelných revízií na zverených  technických zariadeniach,
  • zabezpečuje bezporuchovú prevádzku všetkých technologických zariadení,
  • zabezpečuje dodržiavanie stanovených odberných diagramov spotreby energií,
  • zabezpečuje poskytovanie prenájmu priestorov a plochy futbalového štadióna,
  • zabezpečuje a spracováva harmonogram športových, kultúrnych a iných podujatí,
  • technicky zabezpečuje a organizačn

Mesto a jeho samospráva

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.