Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Postup mesta pri vybavovaní žiadostí, sťažností, petícií a iných podaní

Postup mesta pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií sa postupuje podľa zákona č. 211/2000 Z.z. a internej smernice Mesta Poprad. Žiadosť vybaví príslušný organizačný odbor bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8, resp. 15 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odstránenia jej nedostatkov. Zo závažných dôvodov môže byť lehota predlžená o ďalších 8, resp. 15 pracovných dní.

Postup mesta pri vybavovaní sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Mesto Poprad pri vybavovaní sťažností postupuje podľa zákona č. 9/2010 Z.z. a interného riadiaceho aktu Mesta Poprad. Sťažnosť je mesto povinné vybaviť do 60 pracovných dní od jej doručenia. Lehotu je možné predlžiť o 30 pracovných dní v prípade náročnosti prešetrenia sťažnosti.

Postup mesta pri vybavovaní petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Vybavovanie petícií sa riadi zákonom č. 85/1990 Zb. a interným riadiacim aktom Mesta Poprad. Lehota na vybavenie petície je 30 pracovných dní od jej doručenia alebo odstránenia nedostatkov. V prípadoch náročných na vybavenie možno predlžiť lehotu o ďalších 30 pracovných dní.

Postup mesta pri vybavovaní iných podaní

S prihliadnutím na obsah jednotlivých podaní, Mesto Poprad pri ich vybavovaní postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi s dôrazom na dodržiavanie zákonných lehôt.

Mesto a jeho samospráva

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.