Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Prednosta mestského úradu

Ing. Oľga Netočná

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

Tel. 052/7167 203
Fax. 052/7721 218
e-mail: prednosta@msupoprad.sk
 

 • Na  čele  MsÚ  je prednosta, ktorého vymenúva do funkcie a odvoláva z funkcie primátor mesta. Prednosta MsÚ je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta. Zastupuje MsÚ navonok. Je oprávnený  vykonávať bankové dispozície na účtoch v príslušných bankových organizáciách, podpisovať veci, ktoré majú operatívnu a organizačnú povahu a nie sú rozhodnutím vo veci samej.
 • Funkcia prednostu MsÚ je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca MsZ, funkcie v štátnej správe a s členstvom v dozornej rade mestského podniku.
 • Prednostu  MsÚ  v  čase  jeho  neprítomnosti zastupuje určený zástupca. Zástupca je v tomto čase oprávnený podpisovať veci operatívnej a organizačnej povahy.
 • Prednosta plní najmä tieto úlohy:
  • vedie a organizuje prácu MsÚ,
  • zabezpečuje hospodársky a správny chod úradu,
  • podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutia MsZ a MsR,
  • plní v rozsahu poverenia primátora úlohy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
  • pracovníkov MsÚ; pracovné zmluvy zásadne podpisuje primátor mesta,
  • ostatné pracovnoprávne veci je splnomocnený vykonávať prednosta MsÚ,
  • zúčastňuje sa zasadnutí MsZ a MsR s hlasom poradným.

Mesto a jeho samospráva

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.