Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Školské zariadenia

MATERSKÉ ŠKOLY

Materská škola pri základnej škole 

Vagonárska ulica 1600/4
058 01 Poprad-Sp.Sobota


Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Otília Šterbáková
Telefón : 052/7769536
mobil: 0910 890 506

E-mail: materska.skola@zsspsobota

Internet: www.zsspsobota.edupage.org

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Ulica J. Tranovského 3497/7
058 01 Poprad-Veľká


Zástupkyňa riaditeľa : PaedDr. Repašská Bibiána
Telefón : 052/7768548
mobil: 0910 890 489

E-mail: mstranovskeho@gmail.com

internet: https://mspopradvelka.edupage.org/ 

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Dostojevského ulica 2267/27
058 01 Poprad


Zástupkyňa riaditeľa : Mgr. Ľudmila Štefaňáková
Telefón : 052/7741566
mobil: 0910 890 333

E-mail: msdostpp@gmail.com

internet: https://zsdostpp.edupage.org/

 

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Okružná ulica 765/49
058 01 Poprad


Zástupkyňa riaditeľa : Mgr. Harabinová Mária
Telefón : 052/7721547
mobil: 0910 890 334

E-mail: msokruzna@zsfranpp.sk

internet: msokruzna.wz.sk

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Podtatranská ulica 136/4
058 01 Poprad


Zástupkyňa riaditeľky : Korbová Oľga
Telefón : 052/7729858
mobil: 0910 890 335

internet: www.mspodtatranska.edupage.org

E-mail: mspodtatranska@gmail.com

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Tajovského ulica 3015/20
058 01 Poprad


Zástupkyňa riaditeľky : Hešová Eva
Telefón : 052/7731251
mobil: 0910 890 469

internet: https://mstajovskehopp.edupage.org/

E-mail: mstajovskeho@gmail.com

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Jarná ulica 3293/16
058 01 Poprad


Zástupkyňa riaditeľa : Fedorová Dana
Telefón : 052/7742320
mobil: 0910 890 336

internet: https://msjarna.edupage.org/

E-mail: msjarna.poprad@szm.sk

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Záborského ulica 3248/13
058 01 Poprad


Zástupkyňa riaditeľa : Rybková Mária
Telefón : 052/7743496
mobil: 0910 890 337

E-mail: zaborskeho@gmail.com

internet: www.zaborskeho.edupage.org

Materská škola pri základnej škole- elokované pracovisko

Ulica mládeže 2349/5
058 01 Poprad


Zástupkyňa riaditeľa : Mgr. Baburová Jana
Telefón : 052/7730806
mobil: 0910 890 338

E-mail: msmladeze@gmail.com

Internet: https://msmladezepp.edupage.org/

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Ulica mládeže 2614/11
058 01 Poprad


Zástupkyňa riaditeľa : PaedDr. Martina Kovalčíková
Telefón : 052/7742007
mobil: 0910 890 339

E-mail: msmladeze2poprad@gmail.com

Internet: www.zsdostpp.edupage.org

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Letná ulica 3453/34
058 01 Poprad


Zástupkyňa riaditeľa :  Bc. Vladislava  Šerfelová
Telefón : 052/7893221
mobil: 0910 890 453

E-mail: ms.letna.pp@gmail.com

Internet : www.msletna.edupage.org

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Lidická ulica 3490/72
059 51 Poprad - Matejovce


Zástupkyňa riaditeľky : Mgr. Gabriela Bodyová
Telefón : 052/7732092
mobil: 0911770164

E-mail: zastupcamsppma@gmail.com

Internet: www.zsppmatejovce.edupage.org

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Spojená škola

Letná ulica 3453/34
058 01 Poprad

organizačné zložky:

 • základná škola s materskou školou
 • základná umelecká škola

a súčasti:

 • školský klub detí
 • výdajná školská jedáleň


Riaditeľ : Mgr. Peter Husár
Telefón : 052/7895182
mobil: 0910 945 955
Fax: 052/7895181

E-mail : ssletnapp@ssletnapp.sk

Internet : www.spojenaskolapoprad.edupage.org

Škola s celodennou starostlivosťou, ktorá:

 • ráno vzdeláva,
 • poobede umožňuje tvorivú sebarealizáciu.

Škola pre každého - škola na každý deň

umožňuje deťom a žiakom v materskej, základnej umeleckej škole - v troch školách pod jednou strechou - získanie stupňa vzdelania.

Ďalej ich učí:

 • zručnostiam potrebným pre život,
 • myslieť, aby dokázali prijímať v živote správne rozhodnutia,
 • používať nové médiá a programy priamo vo vyučovaní,
 • cudzie jazyky,
 • objavovať, efektívne sa učiť,
 • venuje sa intelektovo a umelecky nadaným deťom.

Popoludní otvára pre svojich žiakov:

 • školský klub, v ktorom si môžu napísať úlohy a športovať,
 • ZUŠ-ku, v ktorej sa môžu sebarealizvoať pomocou umenia,
 • štúdium v jazykovej škole - anglický, nemecký jazyk,
 • pestrú paletu krúžkov ,
 • knižnicu a študovňu.

Základná škola s materskou školou

Dostojevského ulica 2616/25
058 01 Poprad


Riaditeľ : Mgr. Vladimír Tobis
mobil: 0910 890 456
Telefón : 052/7732822
Fax : 052/7747059

E-mail : zsdostpp@gmail.com

Internet : www.zsdostpp.edupage.org

Profilácia:

 • jazykové triedy-Aj,Nj,Fr.j.
 • príprava žiakov na štúdium na 8.roč. gymnáziá
 • ekologické projekty
 • kooperačné projekty škôl EU

Školské športové stredisko

 • športová gymnastika - GY-TA

Základná škola s materskou školou Aurela Viliama Scherfela

Ulica Fraňa Kráľa 2086/2
058 01 Poprad


Riaditeľ : PhDr. Richard Bekess
mobil: 0910 890 473
Telefón : 052/7722806

E-mail: zsvelka@zskralapp.edu.org

Internet: www.zsvelka.edupage.org

Profilácia:

 • vyučovanie NJ a AJ od 1. ročníka
 • kurz na získanie vzdelania poskytovaného ZŠ
 • športové triedy -futbal
 • starostlivosť o integrovaných žiakov a žiakov zarad. do špeciálnych tried

Základná škola s materskou školou

Francisciho ulica 832/21
058 01 Poprad


Riaditeľ : Mgr. Jagáč Miroslav
mobil: 0910 890 458
Telefón : 052/7722118, 052/7889061

E-mail: skola@zsfranpp.sk

Internet: www.1zspp.edupage.org

Profilácia :

 • triedy s rozšíreným vyučovním matematických a prírodovedných predmetov
 • jazykové triedy - Aj

Školské športové stredisko

 • zjazdové lyžovanie
 • karate

Základná škola s materskou školou

Jarná ulica 3168/13
058 01 Poprad


Riaditeľ : Mgr. Ján Brndiar
mobil: 0911 774 391
Telefón : 052/7743910, 0911 774 391

E-mail : skola@zsjarnapp.edu.sk

Internet: www.jarna.edupage.org

Profilácia :

 • jazykové triedy – Aj, Nj od 1. ročníka,
 • športové triedy od 5. ročníka - klasické lyžovanie (beh na lyžiach)
  Školské športové stredisko
 • judo

Základná škola s materskou školou

Komenského ulica 587/15
058 01 Poprad


Riaditeľka : Mgr. Monika Strnková
mobil: 0910 890 460
Telefón : 052/7728108

E-mail: zssmskompp@gmail.com

Internet: www.komenskehopp.edupage.org 

Organizačné zložky školy: materská škola, základná škola, školský klub detí, školská jedáleň pri ZŠ, školská jedáleň pri MŠ

Profilácia:

Škola s celodennou starostlivosťou, kde „Každý je dôležitý“:

 • doobeda vychováva a vzdeláva
 • využíva šport ako nástroj na skvalitnenie výchovno-vzdelávacích výsledkov
 • športové triedy so zameraním na basketbal chlapcov a dievčat od 5. ročníka 
 • podporuje a rozvíja talent u detí a žiakov v rôznych oblastiach
 • vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka
 • vyučovanie anglického, nemeckého a ruského jazyka
 • projekty environmentálnej výchovy

Popoludní ponúka svojim žiakom:

 • školský klub detí
 • pestrú paletu krúžkov
 • rozvíjanie talentu v športových triedach, základnej umeleckej škole alebo v knižnici 

Projekty:

 • Medzinárodný basketbalový turnaj a matematická súťaž, Škola podporujúca zdravie, Rozvoj kontaktov so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, Všade mám kamaráta, Návrat tretieho groša, Kocky zdravia, Radosť rozdávaním rastie, Strom života, Enviróza, Ekologická stopa, Erazmus Plus.

Základná škola s materskou školou

Koperníkova ulica 1707/21
059 51 Poprad-Matejovce


Riaditeľka : PaedDr. Barbora Cehulová
mobil: 0910 890 471
Telefón : 052/7732010

E-mail: riaditelzsppma@gmail.sk

Internet: www.zsppmatejovce.edupage.org
Profilácia :

 • Školský vzdelávací program: MAŤKO (MŠ), MATEJKO(1. st.ZŠ), MATEJ (2.st.ZŠ) zameraný:
  • regionálnu výchovu, tvorivé dielne, dramatickú výchovu
  • prírodovedné predmety, IKT, druhý cudzí jazyk od 5. ročníka
 • vyučovanie cudzieho jazyka v MŠ a v ZŠ od 1. ročníka
 • triedy s vyučovaním podľa osnov ŠZŠ
 • volejbal, gymnastika a stolný tenis
 • Projekty: Premena tradičnej školy na modernú, Otvorená škola, Zdravie v školách, Infovek - modernizácia pedagogického procesu, Zdravá škola, E-vzdelávanie ...

Základná škola s materskou školou

Tajovského ulica 2764/17
058 01 Poprad


Riaditeľka : PaedDr. Renáta Vlčková
mobil: 0911 088 142
Telefón : 052/7893221

E-mail : zs.taj.pp@gmail.com

Internet: www.zstajovskehopp.edupage.org

Profilácia :

Sme  škola,  ktorá

 • má  vysoké ambície kvalitného vzdelávania,
 • je ústretová voči potrebám svojich žiakov,
 • venuje pozornosť individuálnemu rozvoju každého žiaka,
 • sa  snaží sa viesť svojich žiakov k preberaniu zodpovednosti za seba.

Pedagógom našej školy záleží na celkovom rozvoji dieťaťa na všetkých úrovniach jeho potrieb a hodnôt tak, aby každý žiak mohol ukončiť školu s vedomím úspešnosti, našiel svoje uplatnenie v živote a bol prínosom pre spoločnosť.

POSKYTUJEME:

 • vyučovanie ANJ už od prvého ročníka
 • vyučovanie metódou CLIL od 3. ročníka
 • činnosť v ŠKD  do 17:00 hodiny
 • vyučovanie ANJ v ŠKD
 • bohatú popoludňajšiu krúžkovú činnosť zameranú na šport a tvorivé aktivity žiakov

PLÁNUJEME:

 • znovuotvorenie matematických tried so zameraním na informatiku

PROJEKTY:

 • Pilotný projekt ExpEdícia – skús, skúmaj, spoznaj v spolupráci s Indíciou, n.o.;
 • experimentálne overovanie metódy Jolly Phonics;
 • školské – ČAJOVŇA pre žiakov školy;
 • enviroprojekty (Lesoochranárska škola, Enviróza, Recyklohry, Na skládky nie sme krátki).

 

 • Národné projekty:
  • IT Akadémia
  • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (digiškola)
  • Aktivizujúce metódy vo výchove (AMV)
  • Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.
  • Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.
  • Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy.
  • Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách

Základná škola s materskou školou

Vagonárska ulica 1600/4
058 01 Poprad


Riaditeľka : PaedDr. Oravcová Adriana
mobil: 0910 890 470
Telefón : 052/7769088

E-mail: skola@zsspsobota.sk

Internet: www.zsspsobota.edupage.org

Profilácia :

 • športové triedy-ľadový hokej, plávanie a ich prípravky
 • vyučovanie cudzieho jazyka od 1. ročníka
 • projekty environmentálnej výchovy
 • špeciálne triedy - starostlivosť o začlenených žiakov

ZÁKLADNÉ UMELECKÉ ŠKOLY

Základná umelecká škola

Štefánikova ulica 99/72
058 01 Poprad

Riaditeľka : Mgr. Kočišová Katarína, DiS. art.
mobil: 0910 890 448
Telefón : 052/7722040; 052/7895111

E-mail : kocisova@zuspoprad.sk

Internet: www.zuspoprad.sk

Odbory : hudobný, výtvarný, literárno-dramatický,tanečný

Spojená škola

Základná umelecká škola
Letná ulica 3453/34
058 01 Poprad

Riaditeľ školy: Mgr. Peter Husár
Telefón:7895181

E-mail: ssletnapp@ssletna.pp.sk

Internet: www.zuspp.edupage.org

Odbory: hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.