Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Školské zariadenia

MATERSKÉ ŠKOLY

Materská škola pri základnej škole 

Vagonárska ulica 1600/4
058 01 Poprad-Sp.Sobota


Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Otília Šterbáková
Telefón : 052/7769536
mobil: 0910 890 506

E-mail: materska.skola@zsspsobota

Internet: www.zsspsobota.edupage.org

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Ulica J. Tranovského 3497/7
058 01 Poprad-Veľká


Zástupkyňa riaditeľa : PaedDr. Repašská Bibiána
Telefón : 052/7768548
mobil: 0910 890 489

E-mail: mstranovskeho@gmail.com

internet: https://mspopradvelka.edupage.org/ 

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Dostojevského ulica 2267/27
058 01 Poprad


Zástupkyňa riaditeľa : PhDr. Staneková Taťána
Telefón : 052/7741566
mobil: 0910 890 333

E-mail: stanekova@skolka-uslonika.sk

internet: www.skolka-uslonika.sk

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Okružná ulica 765/49
058 01 Poprad


Zástupkyňa riaditeľa : Mgr. Harabinová Mária
Telefón : 052/7721547
mobil: 0910 890 334

E-mail: msokruzna@zsfranpp.sk

internet: msokruzna.wz.sk

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Podtatranská ulica 136/4
058 01 Poprad


Zástupkyňa riaditeľky : Korbová Oľga
Telefón : 052/7729858
mobil: 0910 890 335

internet: www.mspodtatranska-sk80.webnode.sk

E-mail: mspodtatranska@gmail.com

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Tajovského ulica 3015/20
058 01 Poprad


Zástupkyňa riaditeľky : Hešová Eva
Telefón : 052/7731251
mobil: 0910 890 469

internet: www.mstajovskeho.sk

E-mail: mstajovskeho@gmail.com

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Jarná ulica 3293/16
058 01 Poprad


Zástupkyňa riaditeľa : Fedorová Dana
Telefón : 052/7742320
mobil: 0910 890 336

internet: msjarna.edupage.sk

E-mail: msjarna.poprad@szm.sk

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Záborského ulica 3248/13
058 01 Poprad


Zástupkyňa riaditeľa : Rybková Mária
Telefón : 052/7743496
mobil: 0910 890 337

E-mail: zaborskeho@gmail.com

internet: www.zaborskeho.edupage.org

Materská škola pri základnej škole- elokované pracovisko

Ulica mládeže 2349/5
058 01 Poprad


Zástupkyňa riaditeľa : Mgr. Baburová Jana
Telefón : 052/7730806
mobil: 0910 890 338

E-mail: msmladeze@gmail.com

Internet: www.msmladeze.webnode.sk

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Ulica mládeže 2614/11
058 01 Poprad


Zástupkyňa riaditeľa : PaedDr. Martina Kovalčíková
Telefón : 052/7742007
mobil: 0910 890 339

E-mail: msmladeze2poprad@gmail.com

Internet: www.zsdostpp.edupage.org

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Letná ulica 3453/34
058 01 Poprad


Zástupkyňa riaditeľky :  Bc. Vladislava  Šerfelová
Telefón : 052/7893221
mobil: 0910 890 453

E-mail: ms.letna.pp@gmail.com

Internet : www.msletna.edupage.org

Materská škola pri základnej škole - elokované pracovisko

Lidická ulica 3490/72
059 51 Poprad - Matejovce


Zástupkyňa riaditeľky : Mgr. Gabriela Bodyová
Telefón : 052/7732092
mobil: 0911770164

E-mail: zastupcamsppma@gmail.com

Internet: www.zsppmatejovce.edupage.org

Súkromná materská škola

Ul. Tranovského 9
058 01 Poprad

Zriaďovateľ: Nezisková organizácia Slniečko
Štatutárny zástupca: Bc. Renáta Gondová
Riaditeľka: Bc. Renáta Gondová
mobil: 0905 719 757

E-mail: noslniecko@gmail.com

Súkromná materská škola Stella

Jarná 3168/13
058 01 Poprad


Riaditeľka: Andrea Šuchaňová
zriaďovateľ: Asociácia učiteľov, rodičov a priateľov 1. súkromnej materskej školy Stella
Štatutárny zástupca: Mária Svitaňová
Telefón: 052/77 30 216
mobil: 0911 249 944

Internet: www.smsstella.szm.com

E-mail: 1.smsstella@centrum.sk

Súkromná materská škola Centra pre rodinu

Ul. Tajovského 3015/20
058 01 Poprad

Zriaďovateľ: Centrum pre rodinu - Poprad, oz
Štatutárny zástupca: Ing. Beáta Spodná
Riaditeľka: Bc. Katarína Galovičová
Telefón: 052/468 3515
mobil: 0915 972 513

E-mail: rodinapp@centrum.sk

Súkromná materská škola -elokované pracovisko

Rovná 597/15
058 01  Poprad

Riaditeľka: Viera Krupová
Telefón: 052/7721 942
mobil: 0903 822 866

E-mail: lifeacademy@lifeacademy.sk

Internet: www.lifeacademy.sk

Ponúka:

 • podchytenie a rozvíjanie jazykových zručnosti v anglickom jazyku,
 • kvalitnú predškolskú prípravu detí do anglickej základnej školy Life Academy,
 • profesionálnu starostlivosť aj v čase školských prázdnin,
 • celodennú, poldennú, ale aj jednodňovú starostlivosť o dieťa podľa potrieb rodičov,
 • dynamické a zážitkové formy učenia detí od ranného detstva až po predškolský vek,
 • bezpečené, podnetné a atraktívne prostredie.

Súkromná materská škola TROJRUŽA

Hviezdoslavova 5109/2
058 01 Poprad

Zriaďovateľka:
Mgr. Ľuboslava Harabinová
Telef.: 0948 222 471 
E-mail: jela.harabin@gmail.com

ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Spojená škola

Letná ulica 3453/34
058 01 Poprad

organizačné zložky:

 • základná škola s materskou školou
 • základná umelecká škola

a súčasti:

 • školský klub detí
 • výdajná školská jedáleň


Riaditeľka : Mgr. Peter Husár
Telefón : 052/7895182
mobil: 0910 945 955
Fax: 052/7895181

E-mail : ssletnapoprad@gmail.com

Internet : www.spojenaskolapoprad.edupage.org

Škola s celodennou starostlivosťou, ktorá:

 • ráno vzdeláva,
 • poobede umožňuje tvorivú sebarealizáciu.

Škola pre každého - škola na každý deň

umožňuje deťom a žiakom v materskej, základnej umeleckej škole - v troch školách pod jednou strechou - získanie stupňa vzdelania.

Ďalej ich učí:

 • zručnostiam potrebným pre život,
 • myslieť, aby dokázali prijímať v živote správne rozhodnutia,
 • používať nové médiá a programy priamo vo vyučovaní,
 • cudzie jazyky,
 • objavovať, efektívne sa učiť,
 • venuje sa intelektovo a umelecky nadaným deťom.

Popoludní otvára pre svojich žiakov:

 • školský klub, v ktorom si môžu napísať úlohy a športovať,
 • ZUŠ-ku, v ktorej sa môžu sebarealizvoať pomocou umenia,
 • štúdium v jazykovej škole - anglický, nemecký jazyk,
 • pestrú paletu krúžkov ,
 • knižnicu a študovňu.

Základná škola s materskou školou

Dostojevského ulica 2616/25
058 01 Poprad


Riaditeľ : Mgr. Vladimír Tobis
mobil: 0910 890 456
Telefón : 052/7732822
Fax : 052/7747059

E-mail : zsdostpp@gmail.com

Internet : www.zsdostpp.edupage.org

Profilácia:

 • jazykové triedy-Aj,Nj,Fr.j.
 • príprava žiakov na štúdium na 8.roč. gymnáziá
 • ekologické projekty
 • kooperačné projekty škôl EU

Školské športové stredisko

 • športová gymnastika - GY-TA

Základná škola s materskou školou Aurela Viliama Scherfela

Ulica Fraňa Kráľa 2086/2
058 01 Poprad


Riaditeľ : PhDr. Richard Bekess
mobil: 0910 890 473
Telefón : 052/7722806

E-mail: zsvelka@zskralapp.edu.org

Internet: www.zsvelka.edupage.org

Profilácia:

 • vyučovanie NJ a AJ od 1. ročníka
 • kurz na získanie vzdelania poskytovaného ZŠ
 • športové triedy -futbal
 • starostlivosť o integrovaných žiakov a žiakov zarad. do špeciálnych tried

Základná škola s materskou školou

Francisciho ulica 832/21
058 01 Poprad


Riaditeľ : Mgr. Jagáč Miroslav
mobil: 0910 890 458
Telefón : 052/7722118, 052/7889061

E-mail: 1.zsfrancisciho@gmail.com

Internet: www.1zspp.edupage.org

Profilácia :

 • triedy s rozšíreným vyučovním matematických a prírodovedných predmetov
 • jazykové triedy - Aj

Školské športové stredisko

 • zjazdové lyžovanie
 • karate

Základná škola s materskou školou

Jarná ulica 3168/13
058 01 Poprad


Riaditeľ : Mgr. Ján Brndiar
mobil: 0911 774 391
Telefón : 052/7743910, 0911 774 391

E-mail : skola@zsjarnapp.edu.sk

Internet: www.jarna.edupage.org

Profilácia :

 • jazykové triedy – Aj, Nj od 1. ročníka,
 • športové triedy od 5. ročníka - klasické lyžovanie (beh na lyžiach)
  Školské športové stredisko
 • judo

Základná škola s materskou školou

Komenského ulica 587/15
058 01 Poprad


Riaditeľka : Mgr. Monika Strnková
mobil: 0910 890 460
Telefón : 052/7728108

E-mail: zssmskompp@gmail.com

Internet: www.komenskehopp.edupage.org 

Organizačné zložky školy: materská škola, základná škola, školský klub detí, školská jedáleň pri ZŠ, školská jedáleň pri MŠ

Profilácia:

Škola s celodennou starostlivosťou, kde „Každý je dôležitý“:

 • doobeda vychováva a vzdeláva
 • využíva šport ako nástroj na skvalitnenie výchovno-vzdelávacích výsledkov
 • športové triedy so zameraním na basketbal chlapcov a dievčat od 5. ročníka 
 • podporuje a rozvíja talent u detí a žiakov v rôznych oblastiach
 • vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka
 • vyučovanie anglického, nemeckého a ruského jazyka
 • projekty environmentálnej výchovy

Popoludní ponúka svojim žiakom:

 • školský klub detí
 • pestrú paletu krúžkov
 • rozvíjanie talentu v športových triedach, základnej umeleckej škole alebo v knižnici 

Projekty:

 • Medzinárodný basketbalový turnaj a matematická súťaž, Škola podporujúca zdravie, Rozvoj kontaktov so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, Všade mám kamaráta, Návrat tretieho groša, Kocky zdravia, Radosť rozdávaním rastie, Strom života, Enviróza, Ekologická stopa, Erazmus Plus.

Základná škola s materskou školou

Koperníkova ulica 1707/21
059 51 Poprad-Matejovce


Riaditeľka : Mgr. Barbora Cehulová
mobil: 0910 890 471
Telefón : 052/7732010

E-mail: zsppmatejovce@centrum.sk

Internet: www.zsppmatejovce.edupage.org
Profilácia :

 • Školský vzdelávací program: MAŤKO (MŠ), MATEJKO(1. st.ZŠ), MATEJ (2.st.ZŠ) zameraný:
  • regionálnu výchovu, tvorivé dielne, dramatickú výchovu
  • prírodovedné predmety, IKT, druhý cudzí jazyk od 5. ročníka
 • vyučovanie cudzieho jazyka v MŠ a v ZŠ od 1. ročníka
 • triedy s vyučovaním podľa osnov ŠZŠ
 • volejbal, gymnastika a stolný tenis
 • Projekty: Premena tradičnej školy na modernú, Otvorená škola, Zdravie v školách, Infovek - modernizácia pedagogického procesu, Zdravá škola, E-vzdelávanie ...

Základná škola s materskou školou

Tajovského ulica 2764/17
058 01 Poprad


Riaditeľka : PaedDr. Renáta Vlčková
mobil: 0911 088 142
Telefón : 052/7893221

E-mail : zs.taj.pp@gmail.com

Internet: www.zstajovskehopp.edupage.org

Profilácia :

Sme  škola,  ktorá

 • má  vysoké ambície kvalitného vzdelávania,
 • je ústretová voči potrebám svojich žiakov,
 • venuje pozornosť individuálnemu rozvoju každého žiaka,
 • sa  snaží sa viesť svojich žiakov k preberaniu zodpovednosti za seba.

Pedagógom našej školy záleží na celkovom rozvoji dieťaťa na všetkých úrovniach jeho potrieb a hodnôt tak, aby každý žiak mohol ukončiť školu s vedomím úspešnosti, našiel svoje uplatnenie v živote a bol prínosom pre spoločnosť.

POSKYTUJEME:

 • vyučovanie ANJ už od prvého ročníka
 • vyučovanie metódou CLIL od 3. ročníka
 • činnosť v ŠKD  do 17:00 hodiny
 • vyučovanie ANJ v ŠKD
 • bohatú popoludňajšiu krúžkovú činnosť zameranú na šport a tvorivé aktivity žiakov

PLÁNUJEME:

 • znovuotvorenie matematických tried so zameraním na informatiku

PROJEKTY:

 • Pilotný projekt ExpEdícia – skús, skúmaj, spoznaj v spolupráci s Indíciou, n.o.;
 • experimentálne overovanie metódy Jolly Phonics;
 • školské – ČAJOVŇA pre žiakov školy;
 • enviroprojekty (Lesoochranárska škola, Enviróza, Recyklohry, Na skládky nie sme krátki).

 

 • Národné projekty:
  • IT Akadémia
  • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (digiškola)
  • Aktivizujúce metódy vo výchove (AMV)
  • Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.
  • Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.
  • Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy.
  • Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách

Základná škola s materskou školou

Vagonárska ulica 1600/4
058 01 Poprad


Riaditeľka : PaedDr. Oravcová Adriana
mobil: 0910 890 470
Telefón : 052/7769088

E-mail: skola@zsspsobota.sk

Internet: www.zsspsobota.edupage.org

Profilácia :

 • športové triedy-ľadový hokej, plávanie a ich prípravky
 • vyučovanie cudzieho jazyka od 1. ročníka
 • projekty environmentálnej výchovy
 • špeciálne triedy - starostlivosť o začlenených žiakov

Súkromná základná škola - elokované pracovisko

Rovná 597/15
058 01  Poprad

Riaditeľka: PaedDr. Gabriela Česlová, PhD.
Telefón: 052/7721 942
mobil: 0918 727 735

E-mail: lifeacademy@lifeacademy.sk

Internet: www.lifeacademy.sk

Ponúka:

 • učenie, ktoré sa odohráva v pozitívnom prostredí, kde je to fyzicky, emocionálne a sociálne bezpečné a podnetné,
 • aktívne vitahnutie dieťaťa do vyučovacích aktivít, počas ktorých deti skôr spolupracujú, akoby navzájom súperili,
 • kontextové učenie anglického jazyka - prostredníctvom angličtiny vyučujú sa iné zručnosti alebo znalosti, nie samotnú angličtinu v izolácii,
 • odbornú a zodpovednú prípravu na vyučovanie v Detskom klube tak, aby dieťa odchádzalo zo školy už bez domácich úloh,
 • poobedňajšiu aktívnu jazykovú, záujmovú, športovú a umeleckú činnosť,
 • dynamické a zážitkové formy učenia, bádateľské aktivity, ročníkové projekty,
 • podporu nadania detí vo všetkých oblastiach,
 • prípravu na osemročné gymnázium Life Academy s rozšíreným vzdelávaním v anglickom jazyku.

Spojená škola

Dominika Tatarku 4666/7
Poprad

zabezpečuje výchovu a vzdelanie detí od 1. roč. ZŠ až po maturitu

Organizačná zložka:
Základná škola, Ulica mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
Riaditeľ: Mgr. Dušan Nebus
Telefón: 052/773 05 51

E-mail: gpdt@aminet.sk; gpdt@stonline.sk

Internet: www.ssdtpp.sk

projekt integrácie postihnutých žiakov

 • bezbariérová škola
 • na škole pracujú okrem kvalifikovaných učiteľov- špeciálny pedagóg, asistenti učiteľa, fyzioterapeut
 • škola pripravuje žiakov na osemročné gymnázium
 • anglický jazyk od 1. roč. základnej školy

súčasti školy:

 • dve telocvične
 • posilovňa
 • bazén
 • sauna
 • hydromasážna vaňa
 • školská jedáleň

záujmové krúžky v škole

Spojená škola sv. Jána Pavla II.

Dlhé hony 3522/2
058 01 Poprad


Riaditeľka: Ing. Katarína Krajňáková  
Telefón : 052/77213897/ 8

E-mail: scspp@scspp.sk
Internet: www.scspp.sk
Organizačné zložky školy:

Profilácia: Spojená škola sv. Jána Pavla II. zabezpečuje kvalitné vzdelanie v harmónii s múdrosťou a srdcom. Vychováva a  vzdeláva žiakov v kresťanskom  duchu od 1. ročníka základnej školy až po maturitnú skúšku na gymnáziu. Poskytuje žiakom hodnotné umelecké vzdelávanie a bohatú mimoškolskú činnosť. Umožňuje stravovanie žiakov v ŠJ a popoludňajšie zamestnanie detí v ŠKD.

Spojená škola

Partizánska 2
058 01 Poprad

Riaditeľka : Mgr. Andrea Bilšáková
Telefón : 052/7729223

E-mail : specialna-zspp@stonline.sk

Internet: www.szspartpp.edu.sk

Profilácia: vzdelávanie deti s rôznym druhom a stupňom postihnutia. Triedy pre deti s mentálnym a kombinovaným postihnutím: telesným, sluchovým a deti s autizmom.

Súčasti školy:

 • Špeciálna materská škola
 • Špeciálna základná škola
 • Školský klub detí
 • Praktická škola - odbor: služby a domáce práce

Základná škola sv. Jána Pavla II.

Dlhé hony 3522/2
058 01 Poprad

Riaditeľka: Ing. Katarína Krajňáková  
Telefón : 052/7721389, 052/7765233


E-mail: scspp@scspp.sk
Internet: www.scspp.sk

Organizačná zložka školy: Základná škola sv. Jána Pavla II.

Profil školy:

 • Škola poskytuje žiakom všeobecný rozhľad a kvalitné vzdelávanie v pozitívnej  sociálnej  klíme.
 • O dieťa je účelne postarané celý deň už od 1. ročníka. Popoludní v umeleckej škole  alebo v školskom klube,  a to v tej istej budove. Odbory: hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný.
 • Angličtina  od 1. ročníka základnej školy a francúzsky alebo nemecký jazyk na 2. stupni ZŠ.
 • Zapájanie sa do projektov:
  Záložka do knihy spája školy -  výmenné pobyty so školou v ČR
  English go -  moderné metódy výučby anglického jazyka
  Viem, čo zjem -  rozvíjanie povedomia správnej životosprávy
  IT ACADEMY - zavádzanie  moderných metód informatiky do vyučovania predmetov informatika, fyzika, matematika, biológia...
  Permakultúrna záhrada a EKO trieda – príprava letnej triedy
  Starší čítajú mladším - na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti
 • Duchovný program, morálne hodnoty, tvorivosť, prepojenie s praxou vo vyučovaní, krúžková činnosť.
 • Kvalifikovaní pedagógovia, školský kaplán, špeciálny pedagóg a výchovný poradca na škole
 • Počet žiakov v troch organizačných zložkách: 444

ZÁKLADNÉ UMELECKÉ ŠKOLY

Základná umelecká škola

Štefánikova ulica 99/72
058 01 Poprad

Riaditeľka : Mgr. Kočišová Katarína, DiS. art.
mobil: 0910 890 448
Telefón : 052/7722040; 052/7895111

E-mail : umeleckaskola@sinet.sk

Internet: www.zuspoprad.sk

Odbory : hudobný, výtvarný, literárno-dramatický,tanečný

Spojená škola

Základná umelecká škola
Letná ulica 3453/34
058 01 Poprad

Riaditeľka školy: PaedDr. Viera Grohová
Telefón:7895181

E-mail: ssletnapoprad@gmail.com

Internet: www.zuspp.edupage.org

Odbory: hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný

Základná umelecká škola sv. Jána Pavla II.

Dlhé hony 3522/2
058 01 Poprad

Riaditeľka: Ing. Katarína Krajňáková  
Telefón: 052/7721389


E-mail: scspp@scspp.sk
Internet: www.scspp.sk

Organizačná  zložka  školy: Základná umelecká škola sv. Jána Pavla II.

Odbory : hudobný,  výtvarný, literárno-dramatický, tanečný

STREDNÉ ŠKOLY

Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad

Organizačná zložka:
Gymnázium
Dominika Tatarku 4666/7
058 01 Poprad


Riaditeľ : Mgr. Nebus Dušan
Telefón : 052/7721663
Fax : 052/7724057


E-mail : gpdt@stonline.sk; gpdt@aminet.sk

Internet : www.ssdtpp.sk

 • štvorročné gymnázium
 • päťročné bilingválne gymnázium
 • osemročné gymnázium

zabezpečuje výchovu a vzdelanie detí od 1. roč. ZŠ až po maturitu

Gymnázium

Kukučínova 4239/1
058 39 Poprad


Riaditeľ : PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD.
Telefón : 052/7721654
Fax : 052/7721654


E-mail : skola@stary-gympel.sk

Internet : www.stary-gympel.sk

Študijné odbory :

 • gymnázium
 • gymnázium so zameraním na matematiku a fyziku
 • osemročné gymnázium so zameraním na matematiku a fyziku

Stredná priemyselná škola

Mnoheľova 828/23
058 46 Poprad


Riaditeľ : Ing. Bašista Jaroslav
Telefón : 052/7723063
Fax : 052/7893601


E-mail : posta@spspp.sk

Internet : www.spspp.sk

Študijné odbory:

 • strojárstvo-grafické systémy,
 • mechatronika
 • staviteľstvo-pozemné staviteľstvo
 • staviteľstvo-stavebný manažment
 • elektrotechnika-priemyselná informatika
 • elektrotechnika-informačné a telekomunikačné systémy propagačná grafika

Local Cisco Networking Academy - vzdelávanie v oblasti počítačových sietí

Obchodná akadémia

Murgašova 94
058 22 Poprad


Riaditeľka : Ing. Iveta Račeková
Telefón : 052/7721635
Fax : 052/7765997


E-mail : oa@oapoprad.sk

Internet : www.oapoprad.sk

Študijný odbor 4 - ročné :

 • 6317 M obchodná akadémia
 • 6355 M služby v cestovnom ruchu

Škola má potvrdenie o akreditácii pre vzdelávaciu aktivitu: "Účtovník v podmienkach Európskej únie"

Stredná zdravotnícka škola

Levočska 5
058 50 Poprad


Riaditeľ : Mgr. Bednár Miroslav
Telefón : 052/7722704
Fax : 052/7721145

E-mail : skola@szspp.sk

Internet: www.szspp.sk

Študijný odbor:

 • 4-ročný : 53566 zdravotnícky asistent
 • 3-ročný : 53257 diplomovaná všeobecná sestra

Pomaturitné štúdium:

 • 1 -ročné: 53713 sanitár

Škola je členom Národnej siete škôl podporujúcich zdravie v SR.
Ponúka zabezpečenie zdravotnej služby na kultúrne, športové a spoločenské podujatia.
Realizuje kurz prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie.

Stredná odborná škola technická

Ul. Kukučínova 483/12
058 01 Poprad

Riaditeľ : Ing. Ľubomír Rokos
Telefón : 052/7880811
Fax : 052/7761600

E-mail : riaditel@sostpoprad.sk  a  sekretariat@sostpoprad.sk

Internet : http://www.sostpoprad.sk

Študijné odbory 4 - ročné:

 • 2682 K mechanik počítačových sietí
 • 3447 K grafik digitálnych médií
 • 2426 K programátor obrábacích a zváracích str. a zariadení

Učebné odbory 3 - ročné:

 • 2433 H obrábač kovov - univerzálne obrábanie
 • 2464 H strojný mechanik- zváranie

Local Cisco Networking Academy - ďalšie vzdelávanie v oblasti počítačových sietí.
Školiace stredisko pre robotizované pracoviská na zváranie firmy CLOOS.

Stredná odborná škola

Okružná 761/25
058 01 Poprad


Riaditeľ : Mgr. Kuzmiak Vasiľ
Telefón : 052/7722428

E-mail : soustavpp@sinet.sk

internet: https://sospp.edupage.org

Študijné odbory : obchod a podnikanie

Učebné odbory: murár, stolár,tesár, maliar, inštalatér,technicko-administratívny pracovník,strojný mechanik pre oceľové konštrukcie, klampiar, montér suchých stavieb, štukatér, stolár

Študijné odbory v nadstavbovej forme: strojárstvo, stavebníctvo a technicko-ekonomický pracovník

Súkromná stredná odborná škola

Ul. SNP 1253
058 01 Poprad


Riaditeľ : Ing. Vencko Vladimír
Telefón : 052/7860 131,145
Fax : 052/7860 154,155

E-mail :  souvelka@souspp.edu.sk ; sekretariat@souspp.edu.sk

Internet : www.ssossnp.edupage. org

Študijné odbory 4. ročné:

 • kuchár, čašník,
 • mechanik elektrotechnik - od 3. ročníka zameranie na autoelektroniku, alebo silnoprúdovú elektrotechniku,
 • pracovník marketingu - cestovný ruch

Učebné odbory 3. ročné:

 • kuchár, časník,
 • cukrár,
 • predávač,
 • kaderník,
 • autoopravár - so zameraním od 2. ročníka na mechanika, elektrikára, karosára, lakovníka

Nadstavbové maturitné štúdium denné 2. ročné: spoločné stravovanie, dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava.

Štúdium je nespoplatňované.

Súkromná stredná odborná škola má vlastnú zváračskú školu s celoslovenskou pôsobnosťou pre základné kurzy zvárania el. oblúkom Z-E1, Z-M1, zváranie plameňom Z-G1, rezanie kyslíkom D-G2. Žiaci počas prípravy na povolanie majú možnosť získať zváračské oprávnenie na vyššie uvedené metódy-ako ďalšiu kvalifikáciu.
Možnosť periodického preskúšania z bezpečnostných ustanovení a STN 050601,STN 050610, STN 050630

SOŠ elektrotechnická

Hlavná 1400/1
059 51 Poprad-Matejovce


Riaditeľka : Ing. Anna Lorencovičová
Telefón : 052/7731696
Fax : 052/7731617

E-mail : skola@sosematej.sk

Internet : www.sosematej.sk

Študijné odbory:
5 - ročné :

 • 26 79 4/00 mechanik-mechatronik4 - ročné:
 • 23 98 1/00 základy techniky
 • 2698407 mechanik v elektrotechnike - spotrebná elektrotechnika
 • 2698410 mechanik v elektrotechnike - silnoprúdové zariadenia
 • 2697 4 mechanik - elektrotechnik
 • 2426 4 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
 • 2499404 mechanik v strojárstve - číslicovo riadené stroje
 • 6442400 obchodný pracovník

3 - ročné:

 • 26 83 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika
 • 26 83 2 15 elektromechanik - úžitková technika

2 - ročné nadstavbové štúdium:

 • 2675 4 elektromechanika
 • 2414 4 strojárstvo

Stredná odborná škola elektrotechnická vlastní medzinárodný certifikát IES. Je autorom a realizátorom viacerých medzinárodných projektov Leonardo da Vinci a projektu Comenius. Realizuje stáže - mobility študentov a pedagogických zamestnancov v zahraničí. Súčasťou školy je aj zváračská škola s dlhodobou tradiciou.

Partnerské školy:
Združená stredná škola Púchov
Integrovaná střední škola - centrum odborné prípravy - Valašské Meziříčí
ZESPÓL SZKÓL Brzesko - Poľská republika

Súkromná stredná odborná škola

Ulica 29. augusta 4812
058 01 Poprad

Riaditeľ : Ing. Beáta Mitická
Telefón : 0905298655

E-mail : riaditel@tatranskaakademia.sk

Internet : www.tatranskaakademia.sk

Zriaďovateľ školy : Tatranská akadémia n.o.

Študijné odbory 4 - ročné :

 • Právo a podnikanie
 • Informačné a digitálne technológie

Prednosti štúdia :

 • Možnosť štúdia na Local Cisco Networking Academy
 • Vlastný vzdelávací e-learningový portál
 • Účasť na prednáškach a videokonferenciách renomovaných odborníkov z praxe a vysokých škôl
 • Prepojenosť študijných programov na vysoké školy
 • Profesionalita učebných podmienok a vlastná príprava pre učiteľov a študentov zabezpečená notebookmi
 • Špecializované odborné počítačové učebne vybavené grafickými softwérami a zariadeniami pre vyučovanie počítačových sietí
 • Internetový informačný systém, elektronická žiacka knižka, čipové študijné preukazy
 • Nadaným študentom sú pripravené štipendia formou zliav zo školného. Výška závisí od prospechu, správania a účasti na vyšších odborných súťažiach, olympiádách …

Súkromné gymnázium

Rovná 597/15
058 01  Poprad

súčasť: Súkromné centrum voľného času
Riaditeľka: Mgr. Soňa Svienta
Telefón: 052/7721 942
mobil: 0918 473 448


E-mail: lifeacademy@lifeacademy.sk

Internet: www.lifeacademy.sk

Ponúka:

 • moderné bilingválne slovensko-anglické vzdelávanie,
 • uplatňovanie inovačných vyučovacích metód,
 • možnosť vzdelávať sa prostredníctvom iPadov,
 • prípravu na štúdium na vysokých školách u nás aj v zahraničí,
 • partnerský vzťah medzi učiteľmi a študentmi,
 • spoluprácu a podporu vzdelávania počas štúdia v zahraničí,
 • atraktívne formy odmeňovania študentov,
 • priestor pre aktívne zapájanie sa študentov do života školy.

Gymnázium sv. Jána Pavla II.
058 01 Poprad
 

Riaditeľka: Ing. Katarína Krajňáková  
Telefón:     052/7721389, 052/7765233


E-mail:       scspp@scspp.sk


Internet:     www.scspp.sk

Organizačná  zložka  školy: Gymnázium sv. Jána Pavla II.

Štvorročné denné štúdium, odbor všeobecný  č. 7902 J 00

Škola  ponúka žiakovi  programy a projekty,  ktoré podporujú komplexný prístup k študentovi v intelektuálnej, duchovnej a telesnej oblasti.

Projekty s medzinárodným rozmerom:

 • PROJEKTWOCHE
 • COMPACT  FOR  EUROPE
 • THE DUKE OF EDINBURGH´S AWARD

Ďalšie realizované projekty:

 • IT ACADEMY- vzdelávanie pre 21. storočie
 • ENGLISH  GO
 • PERMAKULTÚRNA ZÁHRADA A EKOTRIEDA

 

VYSOKOŠKOLSKÉ DETAŠOVANÉ PRACOVISKÁ

UMB Banská Bystrica

Inštitút manažérskych systémov Ekonomickej  fakulty Univerzity Mateja Bela
Francisciho 910/8
058 01 Poprad

Vedúca inštitútu:  Ing. Bartková Lucia, PhD.
Zástupkyňa vedúcej: Ing. Závadská Zuzana, PhD.
Sekretariát: Ing. Lapšanská Martina
Telefón : 052/4262322

E-mail : martina.lapsanska@umb.sk

Internet : www.ef.umb.sk                

Študijný odbor : Ekonomika a manažment podniku /denné, externé štúdium - Bc., Ing./

KATOLÍCKA UNIVERZITA v Ružomberku

Pedagogická fakulta
Inštitút Štefana Náhalku v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 15
058 01 Poprad

Vedúca katedry manažmentu a riaditeľka inštitútu prof. Ing. Alena Daňková, CSc.
e-mail: alena.dankova@ku.sk 

Študijný referent: PaedDr. Janka Bujalková
tel: +421 905 659 029
e-mail: studijne.isn.pf@ku.sk

Internet: www.manazmentpp.sk               

UNIVERZITNÉ VZDELÁVACIE CENTRUM MESTA POPRAD

Riaditeľ: prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
Adresa:  Francisciho 910/8, 058 01  Poprad
Sekretariát: Ing. Mária Kožárová

Tel.: 044/432 6842 (+klapka 1860)

E-mail: maria.kozarova963@ku.sk

Univerzitné vzdelávacie centrum mesta Popad nadväzuje na činnosť Univerzitného inkubátora, ktorého vznik v roku 2013 bol iniciovaný podpisom Memoranda o spolupráci medzi univerzitami pôsobiacimi v meste Poprad, podnikmi so sídlom v Poprade a mestom Poprad. V budúcnosti má Univerzitné vzdelávacie centrum zabezpečovať aj aktivity pre občanov Popradu, ktorí majú záujem o ďalšie vzdelávanie.

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA v Bratislave

Fakulta architektúry
Školiace pracovisko Poprad
Mnoheľova 828/23
058 01 Poprad

Vedúci detašované pracoviska: Ing. arch. Juraj Furdik, PhD.
Organizačný pracovník: Ing. arch. Martin Baloga
Telefón: 0918665034
mobil: 0918 665 033


e-mail: baloga@fa.stuba.sk     furdik@fa.stuba.sk

Internet: www.fa.stuba.sk

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.