Poprad

Oficiálne stránky mesta Poprad

Copyright © 2021 Mesto Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť Lomtec.com

Projekty

Výstavba cyklistických komunikácií Most D1 Matejovce - Poprad Západ - ÚSEK "B"; MsÚ Poprad - Most Ul. Športová

Mestu Poprad bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu s názvom  „Výstavba cyklistických komunikácií Most D1 Matejovce - Poprad Západ - ÚSEK "B"; MsÚ Poprad - Most Ul. Športová“, ktorý je realizovaný  v  rámci  Operačného  programu Integrovaný regionálny  operačný  program,  Prioritná  os 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Investičná priorita 1.2 - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility, Špecifický cieľ 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011N481-122-15 bola uzavretá  dňa  13.3.2019.  Zmluva  bola  zverejnená  na  centrálnom  registri  zmlúv,  s účinnosťou  od 16.03.2019. Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je 9 mesiacov.

Projekt je zameraný na dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry (cyklistickej komunikácie) s cieľom zvýšenia atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy – cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb, prostredníctvom vybudovania komunikácie pre cyklistov v dĺžke 1,3503 metra. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality obyvateľov mesta Poprad a zabezpečenie udržateľnej, bezpečnej, ekologickej dopravy v oblasti cyklistickej dopravy v regióne Tatier a Spiša. Predmetom  navrhovaného projektu – hlavnou aktivitou projektu je  výstavba asfaltovej komunikácie pre cyklistov medzi MsÚ v Poprade a mostom na Ul. Športovej pri Aquacity.

Projekt rieši vybudovanie obojsmernej cyklistickej komunikácie prevažne po ľavom a pravom brehu rieky Poprad v intraviláne mesta s tým, že prioritou je v rámci možností oddelenie cyklistickej dopravy od ostatnej dopravy (pešej a motoristickej). Z toho dôvodu je v celom úseku v rámci možností navrhnutá samostatná cyklistická cestička. V stiesnených podmienkach a na komunikáciách určených pre peších  je navrhnuté vyznačenie cyklokoridoru. Výsledok projektu je vyjadrený merateľným ukazovateľom – dĺžkou nových úsekov cyklistických komunikácií – 1.3 km a počtom vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry – 2 odpočívadlá.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu – 824 230,91 EUR.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške – 783 019,36 EUR.

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.

Zverejnené dňa: 18.3.2019

Informácia o projekte v TV Poprad - https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=iQnHdbwMCHM

Modernizácia odbornej učebne ZŠ s MŠ Tajovského v meste Poprad

Mestu Poprad bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Modernizácia odbornej učebne na ZŠ s MŠ Tajovského v meste Poprad“  v  rámci  Operačného  programu Integrovaný regionálny  operačný  program,  Prioritná  os  2 –Ľahší  prístup  k efektívnejším a kvalitnejším  verejným službám,  Investičná  priorita 2.2  Investovanie  do  vzdelania,  školení  a odbornej  prípravy,  zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-302021K219-222-13 bola uzavretá  dňa  12.09.2019.  Zmluva  bola  zverejnená  v  centrálnom  registri  zmlúv,  s účinnosťou  od 04.10.2019. Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je 11 mesiacov.

Hlavným  cieľom  realizovaného  projektu  je zvýšiť kľúčové kompetencie žiakov základnej školy prostredníctvom vybudovania odbornej učebne. Učebňa bude vybavená novým nábytkom a predovšetkým modernými učebnými pomôckami v zmysle odporúčaného vybavenia typizovaných učební. Projekt bude realizovaný v budove ZŠ s MŠ na Tajovského ulici v meste Poprad. Projekt „Modernizácia odbornej učebne ZŠ s MŠ Tajovského v meste Poprad“ je tvorený dvoma hlavnými aktivitami zameranými na modernizáciu IKT učebne: Hlavná aktivita 1: Obstaranie IKT učebne, Hlavná aktivita 2: Stavebné úpravy, ktoré spočívajú vo výmene drevenej steny za plastovú a vo výmene podlahy. Súčasná kapacita školy je 443 detí, ktoré budú môcť využívať novo vybudovanú modernú IKT učebňu.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu – 26 289,92 EUR.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške – 24 975,42 EUR.

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.

Zverejnené 29.10.2019

 

Modernizácia odbornej učebne ZŠ s MŠ Scherfela v meste Poprad - Veľká

 

Mestu Poprad bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Modernizácia odbornej učebne na ZŠ s MŠ Scherfela v meste Poprad - Veľká“  v  rámci  Operačného  programu Integrovaný regionálny  operačný  program,  Prioritná  os  2 –Ľahší  prístup  k efektívnejším a kvalitnejším  verejným službám,  Investičná  priorita 2.2  Investovanie  do  vzdelania,  školení  a odbornej  prípravy,  zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-302021J772-222-13 bola uzavretá  dňa  07.10.2019.  Zmluva  bola  zverejnená  v centrálnom  registri  zmlúv,  s účinnosťou  od 17.10.2019. Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je 11 mesiacov.

Hlavným  cieľom  realizovaného  projektu  je zvýšiť kľúčové kompetencie žiakov základnej školy prostredníctvom vybudovania odbornej učebne. Učebňa bude vybavená novým nábytkom a predovšetkým modernými učebnými pomôckami v zmysle odporúčaného vybavenia typizovaných učební. Projekt bude realizovaný v budove ZŠ s MŠ na Scherfelovej ulici v meste Poprad. Projekt „Modernizácia odbornej učebne ZŠ s MŠ Scherfela v meste Poprad – Veľká“ je tvorený jednou hlavnou aktivitou zameranou na modernizáciu IKT učebne: Hlavná aktivita 1: Obstaranie IKT učebne. Súčasná kapacita školy je 319 detí, ktoré budú môcť využívať novo vybudovanú modernú IKT učebňu.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu – 17 396,00 EUR.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške – 16 526,20 EUR.

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.

Zverejnené 29.10.2019

 

Modernizácia odbornej učebne Spojenej školy – Letná v meste Poprad

Mestu Poprad bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Modernizácia odbornej učebne Spojenej školy – Letná v meste Poprad“  v  rámci  Operačného  programu Integrovaný regionálny  operačný  program,  Prioritná  os  2 –Ľahší  prístup  k efektívnejším a kvalitnejším  verejným službám,  Investičná  priorita 2.2  Investovanie  do  vzdelania,  školení  a odbornej  prípravy,  zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-302021K066-222-13 bola uzavretá  dňa  13.8.2018.  Zmluva  bola  zverejnená  na  centrálnom  registri  zmlúv,  s účinnosťou  od 17.8.2018. Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je 11 mesiacov.

Hlavným  cieľom  realizovaného  projektu  je zvýšiť kľúčové kompetencie žiakov základnej školy prostredníctvom vybudovania odbornej učebne. Učebňa bude vybavená novým nábytkom a predovšetkým modernými učebnými pomôckami v zmysle odporúčaného vybavenia typizovaných učební. Projekt bude realizovaný v budove Spojenej školy na ulici Letná v meste Poprad. Projekt modernizácie odbornej učebne Spojenej školy-Letná v meste Poprad je tvorený dvoma hlavnými aktivitami zameranými na modernizáciu polytechnickej učebne: Hlavná aktivita 1: Obstaranie polytechnickej učebne; Hlavná aktivita 2: Stavebné úpravy, ktoré spočívajú vo vybudovaní priečky, ktorá bude oddeľovať chodbu a samotnú učebňu. Súčasná kapacita školy je 450 detí, ktoré budú môcť využívať novo vybudovanú modernú polytechnickú učebňu.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu – 62 493,26 EUR.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške – 59 368,60 EUR.

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.

Zverejnené dňa: 17.8.2018

 

Modernizácia odbornej učebne ZŠ s MŠ Komenského v meste Poprad

Mestu Poprad bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Modernizácia odbornej učebne ZŠ s MŠ Komenského v meste Poprad“  v  rámci  Operačného  programu Integrovaný regionálny  operačný  program,  Prioritná  os  2 –Ľahší  prístup  k efektívnejším a kvalitnejším  verejným službám,  Investičná  priorita 2.2  Investovanie  do  vzdelania,  školení  a odbornej  prípravy,  zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J818-222-13 bola uzavretá  dňa  7.8.2018.  Zmluva  bola  zverejnená  na  centrálnom  registri  zmlúv,  s účinnosťou  od 16.8.2018. Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je 11 mesiacov.

Hlavným  cieľom  realizovaného  projektu  je zvýšiť kľúčové kompetencie žiakov základnej školy prostredníctvom vybudovania odbornej učebne. Učebňa bude vybavená novým nábytkom a predovšetkým modernými učebnými pomôckami v zmysle odporúčaného vybavenia typizovaných učební. Projekt bude realizovaný v budove Základnej školy s Materskou školou na ulici Komenského v meste Poprad. Projekt "Modernizácia odbornej učebne ZŠ s MŠ-Komenského v meste Poprad" je tvorený jednou hlavnou aktivitou zameranou na modernizáciu polytechnickej učebne: Hlavná aktivita č.1: Obstaranie polytechnickej učebne. Súčasná kapacita školy je 486 detí, ktoré budú môcť využívať novo vybudovanú modernú polytechnickú učebňu.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu – 55 274,66 EUR.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške – 52 510,93 EUR.

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.

Zverejnené dňa: 17.8.2018

 

Modernizácia odbornej učebne ZŠ s MŠ Francisciho v meste Poprad

Mestu Poprad bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Modernizácia odbornej učebne ZŠ a MŠ Francisciho v meste Poprad“  v  rámci  Operačného  programu Integrovaný regionálny  operačný  program,  Prioritná  os  2 –Ľahší  prístup  k efektívnejším a kvalitnejším  verejným službám,  Investičná  priorita 2.2  Investovanie  do  vzdelania,  školení  a odbornej  prípravy,  zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K168-222-13 bola uzavretá  dňa  6.8.2018.  Zmluva  bola  zverejnená  na  centrálnom  registri  zmlúv,  s účinnosťou  od 16.8.2018. Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je 11 mesiacov.

Hlavným  cieľom  realizovaného  projektu  je zvýšiť kľúčové kompetencie žiakov základnej školy prostredníctvom vybudovania odbornej učebne. Učebňa bude vybavená novým nábytkom a predovšetkým modernými učebnými pomôckami v zmysle odporúčaného vybavenia typizovaných učební. Projekt bude realizovaný v budove Základnej školy s Materskou školou na ulici Francisciho v meste Poprad. Projekt "Modernizácia odbornej učebne ZŠ s MŠ-Francisciho v meste Poprad" je tvorený jednou hlavnou aktivitou zameranou na modernizáciu polytechnickej učebne: Hlavná aktivita č.1: Obstaranie polytechnickej učebne. Súčasná kapacita školy je 565 detí, ktoré budú môcť využívať novo vybudovanú modernú polytechnickú učebňu.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu – 48 061,06 EUR.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške – 45 658,01 EUR.

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.

Zverejnené dňa: 17.8.2018

 

Modernizácia odbornej učebne ZŠ s MŠ Dostojevského v meste Poprad

 

Mestu Poprad bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Modernizácia odbornej učebne ZŠ s MŠ Dostojevského v meste Poprad“  v  rámci  Operačného  programu Integrovaný regionálny  operačný  program,  Prioritná  os  2 –Ľahší  prístup  k efektívnejším a kvalitnejším  verejným službám,  Investičná  priorita 2.2  Investovanie  do  vzdelania,  školení  a odbornej  prípravy,  zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K207-222-13 bola uzavretá  dňa  7.8.2018.  Zmluva  bola  zverejnená  na  centrálnom  registri  zmlúv,  s účinnosťou  od 16.8.2018. Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je 11 mesiacov.

Hlavným  cieľom  realizovaného  projektu  je zvýšiť kľúčové kompetencie žiakov základnej školy prostredníctvom vybudovania odbornej učebne. Učebňa bude vybavená novým nábytkom a predovšetkým modernými učebnými pomôckami v zmysle odporúčaného vybavenia typizovaných učební. Projekt bude realizovaný v budove Základnej školy s Materskou školou na Dostojevského ulici v meste Poprad. Projekt "Modernizácia odbornej učebne ZŠ s MŠ-Dostojevského v meste Poprad" je tvorený jednou hlavnou aktivitou zameranou na modernizáciu prírodovednej učebne: Hlavná aktivita 1: Obstaranie fyzikálnej učebne. Súčasná kapacita školy je 764 detí, ktoré budú môcť využívať novo vybudovanú modernú prírodovednú učebňu (fyziky).

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu – 58 474,75 EUR.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške – 55 551,01 EUR.

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.

Zverejnené dňa: 17.8.2018

 

Rozšírenie kapacity Materskej školy ul. Podtatranská Poprad

Informácia o realizácii projektu.png

Uvedenú informáciu o projekte vo formáte pdf nájdete tu.

Mesto ľuďom – ľudia mestu

intereg.png

Názov mikroprojektu: Mesto ľuďom – ľudia mestu

Program: Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020

Vedúci partner projektu: Mesto Poprad

Partner: Mesto Zakopané www.zakopane.eu

Opis projektu:

Programové územie mikroprojektu je bohaté na prírodné a kultúrne dedičstvo a disponuje veľkým potenciálom v oblasti cestovného ruchu. V súčasnosti je slabá spoločná propagácia kult. a prír. dedičstva pohraničia, prípadne sa vzťahuje len na pohorie Vysoké Tatry, ktoré je síce pre obe krajiny jedinečnou atrakciou, no región disponuje potenciálom aj v inej oblasti než je vysokohorská turistika. Partnerské mestá majú snahu nezostať len vstupnou bránou do Vysokých Tatier, ale stať sa cieľovými destináciami. Svojou strategickou polohou v blízkosti hraníc a rozvíjajúcou sa infraštruktúrou mestského turizmu rozširujú ponuku pohraničného regiónu pre miestnych obyvateľov ako aj návštevníkov. V meste Poprad je to hlavne kultúrne dedičstvo v podobe architektonických pamiatok (Pamiatková rezervácia Poprad - Spišská Sobota, Kostol sv. Egídia) či kultúrna a osvetová činnosť ako Podtatranské múzeum, Tatranská galéria, atď. V meste Zakopané je to taktiež typická drevená architektúra a činnosť inštitúcií ako Múzeum Karola Szymanowskiego či Mestská galéria umenia Władysława hr. Zamoyskiego. Zlepšenie propagácie atrakcií nielen prírodného, ale aj kultúrneho charakteru je kľúčovým aspektom pre ďalší rozvoj oboch miest. Z toho dôvodu je potrebné nadviazanie bližšej vzájomnej spolupráce, ktorej základ tvorí príbuzná kultúrna identita, zvyky a tradície, ale aj jazyková podobnosť. Chýbajúcim prvkom procesu budovania spolupráce je tematické podujatie, ktoré by vytvorilo priestor pre dialóg zameraný na oblasť spoločného dedičstva. Realizácia projektu a jeho jednotlivých aktivít napomôže k posilneniu cezhraničnej spolupráce medzi viacerými subjektmi: samosprávami, poskytovateľmi služieb v CR, kultúrnymi inštitúciami, inštitúciami zameranými na ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva, vzdelávacími inštitúciami. Tematické workshopy, ktoré sú súčasťou mikroprojektu zvýšia informovanosť jednotlivých aktérov z tejto oblasti o vzájomnej existencii, prispejú k nadväzovaniu kontaktov, podporia výmenu skúseností a príkladov dobrej praxe a širokej verejnosti poskytnú informácie o prír. a kult. dedičstve na území miest. Z dlhodobého hľadiska poskytnú príležitosť pre riešenie stále aktuálnych otázok týkajúcich sa spoločného dedičstva a jeho zachovania (prihliadajúc aj na rok Európskeho dedičstva 2018). Inovatívnym výstupom bude e-aplikácia pre mobilné zariadenia, ktorá bude obsahovať komplexný prehľad prírodných zaujímavostí, kultúrnych pamiatok a doplnkových informácií územia. Pomocou e-aplikácie budú kultúrne a prírodné bohatstvá pohraničia spropagované pútavou a v súčasnosti atraktívnou formou. Záujemca si ju bude môcť bezplatne stiahnuť do svojho mobilného zariadenia cez webový portál oboch partnerov. V rámci udržateľnosti projektu bude táto aplikácia otvorená ďalším možnostiam z hľadiska svojich funkcionalít, či z hľadiska rozšírenia zapojených subjektov a ich turistickej ponuky.

Ciele projektu:

Hlavným cieľom mikroprojektu je "Rozvoj cezhraničnej spolupráce zameranej na propagáciu prírodného a kultúrneho dedičstva". Uvedený stanovený cieľ reflektuje na potreby územia. V súčasnosti neexistuje jednotný spôsob spoločnej prezentácie krás pohraničia a z toho dôvodu návštevník, resp. obyvateľ územia nevie o dianí v meste, ktoré je vzdialené 70 km. Obe mestá ročne navštívi mnoho turistov za účelom poznávacej turistiky, no z nedostatku informácií o neďalekom meste ho nenavštívi. Predmetom mikroprojektu je organizácia spoločných workshopov za účelom zvýšenia atraktivity a konkurencieschopnosti území partnerov mikroprojektu s vytvorením e-aplikácie, ktorá prispeje ku kvalitnej a cielenej propagácii kultúrneho a prírodného dedičstva týchto miest. Jednak mikroprojekt bude prispievať k realizácii špecifického cieľa programu "Zvýšenie úrovni udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi" a to zvýšením povedomia obyvateľov o pohraničnom území, poskytnutím komplexných informácií širokej verejnosti, vytvorením jedinečnej e-aplikácie o prírodnom a kultúrnom dedičstve pohraničného územia, organizáciou workshopov zameraných na propagáciu krás územia a ich následné využívanie nielen obyvateľmi, ale aj návštevníkmi územia, pričom dôraz je kladený na dodržiavanie horizontálnych politík. Taktiež cieľ mikroprojektu prispeje a podporí hlavný cieľ strešného projektu "Spája nás príroda a kultúra" a to prostredníctvom propagácie kultúrneho a prírodného dedičstva u oboch partnerov s cezhraničným dopadom. Aktivity realizované v rámci jednotlivých úloh partnerov nebudú generovať príjem a budú poskytované bezplatne.

Obdobie realizácie: 08/2017 – 05/2018

Hodnota projektu: 65 153,35 €

Projekt je realizovaný s finančnou podporou EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja vo výške 55 380,34 €

Propagačné materiály na stiahnutie - tu

Mesto_ludom_ludia_mestu_2017.png

Podtatranske_ostrovy_2017.png

 

Workshop Poprad

V dňoch 19. a 20. októbra 2017 sa v priestoroch kongresovej sály Aquacity Poprad uskutočnil dvojdňový medzinárodný workshop „Podtatranské ostrovy inovatívnych impulzov v rozvoji CR“.

Podujatie bolo tematicky zamerané na cezhraničnú spoluprácu s cieľom podporiť rozvoj tejto spolupráce, a to hlavne v oblasti propagácie prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničia.

Účastníkov workshopu (odbornú aj širokú verejnosť) privítali vo štvrtok 19. októbra 2017 primátor mesta Poprad pán Jozef Švagerko a zástupca primátora mesta Zakopané pán Wiktor Łukaszczyk.

V rámci dvojdňového programu vystúpili poľskí a slovenskí odborníci s témami týkajúcimi sa kultúrneho a prírodného kapitálu pohraničia, možností skvalitnenia a inovovania jeho propagácie či nových možností poľsko-slovenskej spolupráce.

V prvý deň sa účastníci mali možnosť dozvedieť o širokej kultúrnej a turistickej ponuke mesta Zakopané, o činnosti jednotlivých kultúrnych inštitúcií či rôznych podujatiach a atrakciách v Zakopanom. Prezentovaná bola taktiež rozsiahla činnosť Tatrańskiego Parku Narodowego a ich iniciatív v oblasti vzdelávania a dobrovoľníctva v Tatrách. Slovenskí odborníci prezentovali činnosť Podtatranského múzea v Poprade, a taktiež otvorili tému inovatívneho prístupu v destinačnom manažmente a marketingu.

Počas prestávok mohli účastníci získať bližšie informácie aj od prítomných subjektov, ktoré propagovali svoje aktivity formou pultovej prezentácie. Podujatie bolo v prvý deň spestrené vystúpením regionálneho goralského folklórneho súboru Giewont zo Zakopaného. Sprievodným programom podujatia boli vyhliadkové jazdy autobusom - „Popradským doubledeckerom“, počas ktorých sa účastníci prostredníctvom audiosprievodcu dozvedeli o histórii a súčasnosti mesta Poprad.

Druhý deň sa poľskí a slovenskí prednášajúci venovali téme SMART CITY (inteligentné mesto) a riešeniam, ktoré tento koncept ponúka pre oblasť cestovného ruchu a prezentáciu kultúrneho a prírodného dedičstva. Záverom druhého dňa bola prezentovaná téma budúceho rozvoja poľsko-slovenského pohraničia a cezhraničnej spolupráce pri realizovaní myšlienky tunela popod Tatry. Rovnako ako prvý deň, tak i druhý deň prebiehala pultová prezentácia subjektov a doplnklových služieb CR. V rámci sprievodného programu vystúpil detský folklórny súbor Venček z Popradu.

Workshop bol organizovaný Mestom Poprad v spolupráci s Mestom Zakopané ako súčasť mikroprojektu s názvom Mesto ľuďom – ľudia mestu, spolufinancovaného Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v rámci Programu Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

1.JPG

2.JPG

3.JPG

4.JPG

 

E-aplikácia pre mobilné zariadenia „Poprad – Zakopane"

V období november 2017 až apríl 2018 projektoví partneri Mesto Poprad a Mesto Zakopané spoločne pracovali na tvorbe e-aplikácie pre mobilné zariadenia, ktorá obsahuje informácie o historických pamiatkach, zaujímavostiach a atrakciách prírodného a kultúrneho charakteru na území partnerských miest. Účelom vytvorenia e-aplikácie bolo zvýšenie povedomia obyvateľov pohraničia, turistov
a návštevníkov o kultúrnom a prírodnom dedičstve na území miest. Za mesto Poprad sú to podrobné informácie napríklad o Pamiatkovej rezervácii Spišská Sobota, kostole sv. Juraja, Tatranskej galérii, Podtatranskom múzeu či prírodnej lokalite Zámčisko. Za mesto Zakopané sú spracované informácie aj o významných pamiatkach a pamätihodnostiach akými sú Sanktuárium Matky Božej Fatimskej, Tatranské múzeum Dr. Tytusa Chalubinského, Múzeum zakopianskeho slohu Stanislava Witkiewicza – víla Koliba, Mestská galéria umenia im. Vladislava grófa Zamoyského.

V rámci dlhodobej vízie sa táto inovatívna forma spoločnej propagácie môže rozšíriť o ďalšie kultúrne a prírodné pamiatky a atrakcie pohraničného územia, taktiež o funkcie akými sú rôzne plánovače turistických výletov, o sprievodcov službami cestovného ruchu, o turistické mapy a cyklomapy a iné dôležité a zaujímavé informácie z daného územia.

Aplikácia „Poprad – Zakopane“ a je dostupná bezplatne pre operačné systémy mobilných zariadení Android a  iOS v obchodoch s aplikáciami na nižšie uvedených odkazoch.

Andorid  - GooglePlay

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mvi.zakopane_poprad

iOS - AppStore

https://itunes.apple.com/us/app/zakopane-poprad/id1386626422?mt=8

E-aplikácia bola po zbere a spracovaní informácií predstavená na workshope v meste Zakopané.

Workshop Zakopane

V dňoch 21. a 22. mája 2018 sa v priestoroch Grand Hotela Stamary v Zakopanom uskutočnil medzinárodný workshop s názvom „Prírodné a kultúrne dedičstvo ako potenciál pre rozvoj cestovného ruchu na poľsko-slovenskom pohraničí”, ktorý sumarizoval mikroprojekt „Mesto ľuďom – ľudia mestu“ realizovaný Mestom Poprad a Mestom Zakopané.

Program podujatia zahŕňal témy týkajúce sa propagácie kultúrneho a prírodného dedičstva, trendov v oblasti cestovného ruchu na pohraničí, otázok cezhraničnej dopravy a témy týkajúce sa ochrany prírody.

Počas workshopu sa uskutočnila aj oficiálna prezentácia a slávnostné spustenie mobilnej aplikácie, ktorá predstavuje interaktívneho sprievodcu atrakciami partnerských miest Zakopané a Poprad.

V rámci druhého dňa workshopu prebiehali aj prezentácie poľských a slovenských vystavovateľov - ľudových umelcov, remeselníkov, Tatranského národného parku (PL), Tatranského múzea (PL), Informačného bodu Európskych fondov v Novom Targu.

wz.jpg

wz1.jpg

 

Mesto a jeho samospráva

Mestský úrad v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Tel.: + 421 52 7167 111
E-mail: podatelna@msupoprad.sk
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144

Sociálne siete

Aj my ideme s dobou a preto sme aj my na sociálnych sieťach, kde s nami môžete komunikovať.