Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Poprad
 
 

Žiadosti o dotácie je potrebné podať do 30.októbraVytlačiť
 

Záujemcovia o dotácie z rozpočtu mesta Poprad na nasledujúci kalendárny rok 2019 majú v zmysle  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 7/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad povinnosť podať žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Poprad najneskôr do 30.októbra. Tento termín je záväzný, do tohto času je potrebné predložiť kompletnú žiadosť vrátane príloh.

Z rozpočtu Mesta Poprad sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je Mesto Poprad a fyzickým osobám — podnikateľom so sídlom alebo trvalým pobytom na území mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta. Dotácie sa môžu poskytovať len na podporu  všeobecne-prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Za všeobecne prospešné služby a verejnoprospešné účely sa pre potreby tohto všeobecne záväzného nariadenia považujú:

a) poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna a charitatívna činnosť,

b) poskytovanie zdravotníckej starostlivosti,

c) záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity,

d) vzdelávanie a výchova,

e) aktivity pre deti a mládež,

I) rozvoj telesnej kultúry a športu,

g) tvorba, rozvoj a obnova duchovných hodnôt,

h) služby na podporu regionálneho rozvoj a  zamestnanosti,

i) požiarna ochrana, civilná ochrana a ochrana zdravia obyvateľstva.

 

Príslušnými komisiami, ktoré prerokujú žiadosti o dotáciu sú:

a) komisia sociálna, bytová a zdravotná (poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna a charitatívna činnosť, poskytovanie zdravotníckej starostlivosti, požiarna ochrana, civilná ochrana, zdravie obyvateľstva, aktivity pre deti a mládež),

b) komisia školstva, športu a mládeže (vzdelávanie a výchova, rozvoj telesnej kultúry a športu, aktivity pre deti a mládež),

c) komisia regionálneho rozvoj a, cestovného ruchu a kultúry (služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, tvorba rozvoja a obnova duchovných hodnôt, záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity, aktivity pre deti a mládež). 

 

Dotácie vyčlenené z rozpočtu Mesta Poprad, ktoré nie sú priamo určené pre konkrétny subjekt, osobu, účel, schvaľuje po prerokovaní žiadosti v príslušnej komisii zriadenej pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad:

a)  primátor mesta – do 3 500,00 €‚

b) mestské zastupiteľstvo – nad 3 500,00 €.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 7/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad 


 
 

logo Visit Poprad

logo Kino Tatran

logo City Monitor

logo Mestský útulok Poprad

Voľné pracovné miesta

logo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad

Poruchové služby

Elektrina
0800 123 332
0850 123 333

Plyn
0850 111 727

Voda
052 7729 548

Verejné osvetlenie
052 7897 651
formulár

REGIÓN VYSOKÉ TATRY

logo Región Vysoké Tatry


Deutch version
English version
Poľská verzia
Russkij jazyk
Úvodná stránka